Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 08/2010

Motivace pro změny: profesionální péče o zdraví

Mnoho zdravotních problémů bývá spojeno se změnami životního stylu a chování, jako je nevhodná strava a nedostatek fyzické aktivity. Tyto zvyklosti je však velmi obtížné změnit, i když si jednotlivci uvědomují ohrožení svého zdraví. Důležitou roli v motivaci pacientů ke změnám životního stylu hrají profesionální zdravotní pracovníci, kteří mohou pacientům nabídnout účinná doporučení a poskytnout jednoduché rady.

Motivační poradenství
Odborní pracovníci, kteří radí svým pacientům jak změnit svůj životní styl tak, aby žili zdravěji, většinou přešli z direktivního způsobu na podávání vhodných informací, o kterých se domnívají, že snáze přispějí k změnám prospěšného chování.1 Tento otcovský přístup může být pro některé jedince vhodný, u jiných pacientů však může vyvolat odpor a dobře míněné rady se pak míjejí účinkem.2

Trvalých změn v chování lze docílit snáze, pokud se pacient rozhodne sám, než jestliže je nucen ostatními.1 Techniky zaměřené na pacienty, podpora motivace a stanovení společných cílů zvyšují vnitřní motivaci a zlepšují dosažené zdravotní výsledky.3-5 Takové techniky podporují a zvyšují samostatnost pacientů v rozhodování jaké změny jsou nezbytné a jakým způsobem mohou být dosaženy.

Příprava.....
Změny v chování představují postupný proces probíhající v etapách, kterými pacient musí projít.6 Vzhledem k tomu, že ne všichni účastníci jsou připraveni a schopni akceptovat všechny změny ihned, je nutné tato opatření realizovat postupně nekonfrontačním způsobem, což může pomáhat jednotlivcům v připravenosti ke změnám.5

...dobrovolně.....
Aktivní změna chování, která může vést ke zlepšení zdravotního stavu, je postupný proces, který je podmíněn osobní znalostí problematiky. Ne všichni jedinci jsou na takovou změnu připraveni a je nutné přiměřeně a citlivě jejich chování ovlivňovat. Zvýšení jejich povědomí o problému a poskytnutí potřebných informací nekonfrontačním způsobem je cesta, jak zlepšit jejich připravenost k potřebné změně.7

...a být schopen.....
Významnou překážkou pro změny může být i obava z neúspěchu. Důležitou úlohu v podpoře sebedůvěry pacientů hraje i péče odborníků. V té je zahrnuto nejen poskytování jistot a konstruktivní zpětná vazba, ale i předání dovedností a zdrojů, kterých je k dosažení úspěchu třeba. Stanovení cílů a plánování postupu pro zlepšení diety i fyzických aktivit ve spolupráci s profesionálními zdravotníky je jedním z nástrojů, které mohou pomoci zlepšit zdravotní stav.4,8 Jsou preferovány akční plány s vysokou pravděpodobností úspěchu, protože i malé úspěchy mohou zvýšit sebevědomí pacienta a jeho motivaci. Pro označení postupu při stanovení vhodných cílů je používán akronym SMART, což znamená Specific (konkrétní), Measurable (měřitelné), Achievable (dosažitelné), Relevant (relevantní), Time-framed (časově ohraničené).9

Praktické směrnice

 • identifikovat cílové chování, které bude prospěšné pro pacientovo zdraví
 • diskutovat s pacientem důležité vazby mezi chováním a zdravím, a posílit pacientovo vnímání vlastní situace
 • zhodnotit připravenost pacientů ke změnám, zejména v souvislosti s jejich přístupem k doporučeným opatřením, a tomu přizpůsobit konzultace
 • vyhnout se odsuzování a konfrontacím; tam, kde je pacientův odpor velmi silný, netrvat zbytečně na obhajobě příčin tohoto odporu
 • prozkoumat a zdůraznit vlastní motivaci pacientů; povzbudit je ke zvážení výhod a nevýhod uvažovaných změn chování
 • pokud se pacient dostane blízko k rozhodnutí o změně, přimět ho k formulování jeho vlastního akčního plánu
 • podporovat pacienty v zavádění cílů SMART, změn v životním stylu, které mohou být snáze integrovány do jejich aktuálního životního stylu a mají velkou pravděpodobnost úspěchu; pro dosažení vytyčeného cíle může přispět podpora rodiny, přátel nebo ostatních pacientů
 • diskutovat s pacientem případné překážky bránící dosažení změn a způsob jejich odstranění
 • poskytovat přístup k informacím, které budou pacienta podporovat v nastoupené cestě
 • udržovat kontakt s pacientem, poskytovat mu zpětnou vazbu a podporovat jeho vědomí dosažených pokroků
 • pokud nejsou vytčené cíle naplněny, posilovat v pacientovi vědomí, že neúspěch není nic neobvyklého a neznamená totální selhání celého procesu; diskutovat s pacientem další možnosti dosažení dosud nesplněných cílů.

Snad každý terapeut může s výhodou využívat popsané postupy a motivační techniky. Jejich použití vyžaduje čas, odhodlání a zájem terapeuta, a jeho poučenost o těchto postupech, která může být dále zlepšena odborným výcvikem terapeuta.

Literatura

 1. Rollnick S et al. (2005). Consultations about changing behaviour. BMJ 331:961-963.
 2. Miller WR. (2005). Enhancing patient motivation for health behavior change. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation 25:207-209.
 3. Rubak S et al. (2005). Motivational interviewing: a systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice 55: 305-312.
 4. Handley M et al. (2006). Using Action Plans to Help Primary Care Patients Adopt Healthy Behaviors: A Descriptive Study. Journal of the American Board of Family Medicine 19:224-231.
 5. Britt E et al. (2004). Motivational interviewing in health settings: a review. Patient Education and Counseling 53:147-155.
 6. Prochaska JO et al. (1992). In search of how people change: Applications to addictive behaviours. American Psychology 47: 1102-1114.
 7. Elder JP et al. (1999). Theories and Intervention Approaches to Health-Behavior Change in Primary Care. American Journal of Preventive Medicine 17:275-284.
 8. MacGregor K et al. (2006). Behavior-Change Action Plans in Primary Care: A Feasibility Study of Clinicians. Journal of the American Board of Family Medicine 19:215-223.
 9. Siegert RJ and Taylor WJ. (2004). Theoretical aspects of goal-setting and motivation in rehabilitation. Disability and Rehabilitation 26:1-8.
Související podcasty
Obesity, Eating behaviour, Healthy eating, Food Choice, Physical activity
Fats, Diet-related diseases, Healthy eating, Food Choice, Omegas, Trans fatty acids
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 24/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání