Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 10/2009

Podpora zdravého stravování v Evropě

Food TodayNevhodné způsoby výživy představují jednu z největších hrozeb lidského zdraví v 21. století. V minulých letech byla uskutečněna celá řada akcí na podporu zdravého stravování a fyzické aktivity, které se však projevily jako velmi málo úspěšné. Jakým způsobem je tedy možné tento stav zlepšit? Projekt EATWELL byl založený EU s cílem nalézt odpověď na tyto otázky.

Nezdravé stravování v Evropě

Nejvíce viditelnými důkazy nezdravého stravování jsou nadváha a obezita. Spotřeba ovoce a zeleniny je nízká, stejně tak i příjem omega-3 mastných kyselin. Naproti tomu je vysoká spotřeba saturovaných mastných kyselin, trans-tuků, soli a cukru.

Nadváha (Body Mass Index DMI 25-29,9) postihuje 30-80% dospělých osob v Evropě a podíl osob trpících obezitou (BMI 30 a výše) prudce vzrůstá, v některých zemích (např. Itálie, Španělsko) je to každá čtvrtá. Tento trend je zvláště alarmující u mládeže – kolem 20 % dětí a mládeže má nadváhu a třetina z nich je obézních.

Obezita má negativní dopad na kvalitu života, zvyšuje náchylnost k jiným chronickým chorobám (např. choroby srdce a diabetes typu 2) a má vliv na předčasné úmrtí.. Podle WHO je obezita příčinou 10-13 % úmrtí v různých částech Evropy. V samotném UK je vysoký příjem soli, cukru a nasycených tuků a nedostatečný příjem ovoce a zeleniny příčinou předčasného úmrtí 70.000 osob ročně. Nevhodné stravování nemá pouze negativní vliv na zdraví občanů, ale rovněž zvyšuje ekonomické náklady zvýšenou absencí pracovníků, vyššími náklady na pojištění a větší závislostí na zdravotních službách. Členské státy Evropské unie proto zavedly různá opatření na podporu tělesné aktivity a zdravého stravování, jako je zvýšená spotřeba ovoce a zeleniny, označování potravin, ovlivňování stravování ve školách a bufetech, a také k zajištění nabídky zdravých pokrmů. Tyto činnosti však byly jen zřídkakdy systematicky vyhodnocovány.

Projekt EATWELL

Tento projekt označený jako „Podpora zavedení zdravých stravovacích návyků: hodnocení a doporučení“ je 3,5 letý projekt financovaný Evropskou komisí (délka projektu je duben 2009 až říjen 2012). Cílem je poskytnout členským státům EU vhodné praktické směrnice k zavedení přiměřených opatření pro zlepšení obecného stravování.

Projekt spojuje devět partnerů – předních evropských universit, ústavů, neziskových organizací a představitelů potravinářského průmyslu. V rámci EATWELL jsou vyhodnocována realizovaná opatření pro zlepšení stravování v minulém i současném období, porovnány výsledky a zjišťovány mezery v těchto opatřeních.

Na základě analýzy získaných výsledků budou partneři konsorcia vyvíjet různé modely chování spotřebitelů a harmonizovat metody pro hodnocení politiky podpory a intervencí.

Některé intervenční postupy mohou být přijímány různými populačními skupinami odlišně, neboť tyto skupiny mají různou úroveň i názor na zdravé stravování i na ovlivnění výběru vhodných potravin. V další fázi své činnosti bude EATWELL porovnávat přijímání alternativních zásahů do stravování napříč jednotlivými státy i jedinci se zaměřením na různé podskupiny populace (např. rodiny, bezdětné osoby, skupiny s různou úrovní vzdělání atd). EATWELL bude rovněž navrhovat politiku přijatelnou pro další skupiny obyvatelstva, např. výrobce, obchodníky a nevládní organizace.

Významné zkušenosti se způsoby ovlivňování volby potravin spotřebiteli má soukromý sektor. Zvláštní pozornost bude proto věnována těm postupům používaným pro podporu zdravého stravování v soukromém sektoru, které jsou použitelné i ve veřejném sektoru.

Vliv a účinky intervencí

Po stanovení podmínek kampaně a metody vyhodnocování bude sledován její vliv na zdraví spotřebitelů a kvalitu jejich života, stejně tak budou hodnoceny společenské náklady a úspory za účelem zjištění návratnosti vynaložených investic na takové kampaně. Tato hodnocení budou rovněž zahrnovat výsledky zjišťování přijatelnosti kampaně širokou veřejností.

Zlepšení budoucí politiky zdravého stravování

Partnerské konzorcium bude na základě těchto metod vyvíjet různé modely spotřebitelského chování, harmonizovat metody hodnocení a vypracovávat doporučení, která budou použita pro hodnocení budoucí intervenční politiky. Průvodce nejlepší praxe bude uvádět postupy vhodné a použitelné na úrovni zejména států EU i ostatních evropských států a jejich přenositelnost napříč kulturami.

www.eatwellproject.eu

Ref.:

  1. Berghöfer A et al. (2008). Obesity prevalence from a European perspective: a systematic review. BMC Public Health 8:200.
  2. WHO Europe (2007). The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response.
  3. WHO Europe website. Obesity section.
  4. UK Cabinet Office Strategy Unit (2008). Food Matters: Towards a strategy for the 21st Century.
Související podcasty
Obesity, Eating behaviour, Healthy eating, Food Choice, Physical activity
Fats, Diet-related diseases, Healthy eating, Food Choice, Omegas, Trans fatty acids
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání