Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 09/2002

Nové informace o BSE

Food Today
Zájem o správnou výživu a potraviny s vysokou hygienickou kvalitou vyvolává požadavky na dostatek informací získávaných na základě vědeckých poznatků a publikovaných seriozním způsobem. Jednou z oblastí, kde k tomu dosud nedošlo, je případ Bovinní Spongiformní Encefalopatie, nazývané BSE. Článek uvádí fakta o BSE a otázky, na které vědci dosud nenašli odpověď.

Co je BSE
Bovinní Spongiformní Encefalopatie (BSE) běžně známá jako "nemoc šílených krav" je smrtelné mozkové onemocnění skotu. Je jedním typem ze skupiny prionových onemocnění, které jsou označovány jako přenosné spongiformní encefalopatie. Tyto choroby jsou příčinou poškození mozku, který se stává houbovitým spolu s těžkými neurologickými symptony.

Původ BSE není dosud znám. Podle jedné teorie jsou původcem "přenosné deformované (nebezpečné) priony", které mohou reagovat s normálními priony (bílkoviny, které běžně existují v mozku i jiných lidských nebo živočišných tkáních) a vyvolávají jejich přeměnu na "přenosné priony". Další faktory, které mohou ovlivňovat vývoj BSE, jsou předmětem výzkumu v současné době.

Způsob přenosu dosud není ověřen
Existuje domněnka, že skot se může infikovat BSE, pokud byl krmen masokostní moučkou vyrobenou z hovězích kusů infikovaných BSE. Další možné způsoby a příčiny infekce dosud nebyly objeveny.

Výskyt BSE u skotu ve Spojeném království se každoročně zřetelně snižuje od roku 1992, kdy dosáhl vrcholu. V roce 1999 bylo zaznamenáno 2300 případů, v roce 2000 počet poklesl na 1443 a do září 2001 bylo evidováno 526.

Podstatně nižší počty byly hlášeny z Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Irska, Itálie, Japonska, Lichtenštejnska, Lucemburska, Holandska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švýcarska (viz www.oie.int).

V současné době je výskyt BSE zaznamenáván výhradně u skotu. Existuje teoretická možnost výskytu BSE i u ovcí, ale dosud nebyl zaznamenán případ s výjimkou pokusného infikování ovce za velmi extrémních laboratorních podmínek.

Může BSE postihnout i lidi?
Ačkoliv dosud nebyly vědecky potvrzeny přímé souvislosti, lze se na základě neurologických a cytologických poznatků domnívat, že BSE u skotu a varianta Creutzfeld-Jakobsovy nemoci (v-CJD) u lidí mohou být velmi blízké.

První případ v-CJD byl zaznamenán v Anglii v březnu 1996, ve stejné době jako BSE. Stejně jako BSE, vyvolává v-CJD houbovité a degenerativní změny mozku. Toto onemocnění je smrtelné a neléčitelné. Až do února 2002 bylo v Anglii zaznamenáno 114 případů v-CJD (106 potvrzených a 8 podezřelých). Dále bylo potvrzeno 5 případů v-CJD ve Francii a jeden v Irsku. Dva další podezřelé případy jsou hlášeny z Francie a jeden z Itálie.

Původci BSE nebyli zjištěni v hovězím mase nebo v kravském mléce
Specifický riskantní materiál (SRM) - tak jsou označovány ty části těla skotu, u kterých je největší pravděpodobnost, že jsou infikovány nositeli BSE a zahrnují centrální nervový systém včetně mozku, očí a části tlustého střeva. Tyto části není v současné době povoleno používat v lidské výživě ani pro krmení zvířat. Původci BSE nebyli zjištěni v hovězím mase a kravském mléce a WHO spolu s odborníky v EU potvrdili, že kravské mléko a hovězí maso jsou bezpečné.

Ačkoliv není možné předpovídat výskyt v-CJD u lidí vzhledem k dlouhé inkubační době, než se projeví zjevné symptomy, riziko onemocnění v-CJD je v současné době velmi nízké. Přesné směrnice, kterými se řídí krmení zvířat, jejich testování, porážka, věk zvířat, která jsou porážena pro lidskou výživu a odstranění všech částí zvířecích těl, které jsou z hlediska infekce BSE rizikové (SRM), podstatně snížilo pravděpodobnost onemocnění (viz www.eufic.org). Nejasný dosud zůstává původ BSE a způsob přenosu, proto bude nezbytné zintenzivnit výzkum v této oblasti. Další informace o BSE lze získat na www.bsereview.org.uk.

Ref.
1. BSE and Beef. Food Standards Agency and the Consumers Asssociation. June 2001
2. Brown P., Bovine Spongiform encephalopathy and variant Creutzfeldst-Jakob disease. BMJ 2001; 322:841-844 (7 April)
3. Brown P., Will R.G., Bradley R., Asher D.M., Detwiler L., Bovine Spongiform encephalopathy and variant Creutzfeldt-Jakob disease: background, evolution and current concerns. Emerg. Infect. Dis. 2001; 7:6-16.
4. EU Commission. BSE "Vadermecum", 3rd Ed. (1999).
5. Institute of Food Science and Technology, UK. Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) and Variant Creutzfeldt-Jacob Disease (v-CJD) in humans.Parts 1 and 2.2001. www.ifst.org.

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 24/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání