Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 06/2003

Co je analýza rizik?

Food TodayPřed nedávnou dobou byly zahájeny intenzivní diskuse o bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti našich potravin. Byl ustaven Evropský úřad pro zdravotní nezávadnost potravin (EFSA-European Food Safety Authority), který na základě vědeckých podkladů stanovuje možná rizika. Konečná rozhodnutí jsou v kompetenci příslušných orgánů EU. Určení rizik a jejich hodnocení se nazývá analýza rizik. Tento příspěvek vysvětluje, co to analýza rizik vlastně je.

Stanovení rizik

Z hlediska potravin vyjadřuje riziko případný dopad na zdraví spotřebitele. Možné nebezpečí v potravinách představují přítomné patogenní mikroorganismy, chemické kontaminanty (např. prostředky na čistění výrobního zařízení), nebo pevné předměty (skelné střepy). I přes všechna opatření učiněná pro minimalizaci tohoto nebezpečí není bezpečnost a zdravotní nezávadnost absolutní a závady se mohou vyskytnout. Stanovení rizik představuje strukturovaný přístup k stanovení možných rizik a k vyhodnocení faktorů, které mohou tato rizika ovlivňovat v pozitivním nebo negativním smyslu. Riziko může být stanoveno v absolutních hodnotách (např. počet osob, které onemocněly po požití určité potraviny) nebo v relativních hodnotách (např. vzájemným porovnáním bezpečnosti určitého výrobku s jinými).

Řízení analýzy rizika

Za provádění a řízení analýzy rizika odpovídají příslušní vedoucí pracovníci. Ti rozhodují, zda je pro řešení určitého problému zapotřebí provést stanovení vyplývajících rizik a řídí činnost podřízených pracovníků v této oblasti. Po kompletním stanovení rizik, vedoucí pracovník na základě zhodnocení rozhodne o dalším postupu a pokud je nezbytné vyplývající rizika omezit, určí optimální opatření.

Propojení při řešení rizik

V rámci analýzy rizika jsou důležité různé typy vzájemného spojení. Technické diskuse se v soukromém sektoru uskutečňují mezi řídícími pracovníky, pojišťovnami a vlastníky. Po provedení dohodnutých opatření k snížení nebo odstranění rizika je velice důležitý dobrý kontakt mezi vedením výrobce a spotřebiteli. Tyto diskuse již nemají výhradně technický charakter a mohou zahrnovat i ekonomiku, společenská a etická hlediska. Vnímání rizik je v prvé řadě problém psychologický, kterému byla v minulých letech věnována řada studií. Získané výsledky v této oblasti prokázaly, že lidé se více obávají nedobrovolných rizik než těch, které podstupují dobrovolně, dále pak rizik technologických, vyplývajících z výrobních technologií, než přírodních nebezpečí. Ze získaných zkušeností vyplývá, že optimální postup je vedení otevřených diskusí mezi výrobci a veřejností o možných rizicích a nezávadnosti potravin.

EUFIC pečlivě sleduje vývoj analýzy rizika v rámci evropského potravinářství, se zvláštním zřetelem na vzájemnou komunikaci. Této problematice bude věnována pozornost v dalších příspěvcích ve Food Today.

Ref.

ILSI, Food Safety Management Tools, Jouve J.L., Stringer, M.F., Baird Parker, A.C., April, 1998

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Pouze v angličtině)
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 24/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání