Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.EU Projects Supplement 06/2011

Jak omezit dětskou obezitu – novinky ze studie IDEFICS

Podpora tělesného cvičení dětí tvorbou vhodného prostředí s dostatkem zelených ploch, sportovních zařízení a hřišť pro malé děti, to jsou vhodné prostředky pro boj proti dětské obezitě. Rodiče pak musí dětem zajistit dostatek nerušeného nočního spánku. Zpráva uvádí poslední výsledky projektu IDEFICS (Identification and prevention of Dietary – and lifestyle – induced Health Effects in Children and infantS).

V letech 2007 a 2008 jsme informovali o cílech a některých prvních výsledcích velké evropské studie IDEFICS.1,2 Tento projekt sleduje zdravotní vlivy stravování, životního stylu a společenského prostředí na evropské děti ve věku 2 – 10 roků. Výzkumní pracovníci vyvinuli, zavedli a nyní vyhodnocují specifické postupy pro snížení výskytu chorob v souvislosti se stravováním a životním stylem. Nyní jsou k dispozici důležité nové výsledky, získané v této studii.3

Zvětšování obvodu pasu ze Severu k Jihu
Studie uvádí, že každé páté dítě má nadváhu, nebo je obézní. Pro celou Evropu obecně platí, že v kategorii mladších než 10 let má nadváhu více děvčat než chlapců. Obézních dětí je více v jižních částech Evropy (až 20 %) než na severu (méně než 5 %). To souvisí s častější konzumací různých potravin při sledování televize na jihu ve srovnání se severními státy Evropy; pouze jedna čtvrtina švédských dětí občas u televize něco sní, zatímco tři čtvrtiny dětí v Itálii při sledování televize jedí pravidelně. Je však třeba stanovit, jaký dopad mají tyto zvyky na vývoj dětské obezity.

IDEFICS_graph_CZ

Obr. 1 Jak předcházet dětské obezitě - přístup k optimalizaci příjmu živin.

Studie IDEFICS uvádí, že děti ve Švédsku vypijí nejméně nápojů slazených cukrem. Švédské děti rovněž jedí malé množství cukrovinek – velmi málo dětí sní více než 3 cukrovinky týdně a jen 1 % dětí uvádí, že jí čokoládu nebo různé tyčinky častěji než 3x týdně. Přibližně 40 % švédských dětí jí čerstvé ovoce nejméně 1x denně, rovněž konzumuje nejvíce syrové zeleniny, více než 60 % dotázaných dětí jí syrovou zeleninu nejméně 1 až 3x týdně, což odpovídá požadavkům zdravé, vyrovnané stravy.

Přibližně polovina dětí předškolního věku (2-6 let) jí vařenou zeleninu jedenkrát denně s výjimkou dětí v Itálii a Kypru, kde je to pouze 20 % dětí. U starších dětí byla spotřeba vařené zeleniny nižší, proto je nutné zaměřit pozornost na její zvýšení.

Dostatek spánku pomáhá ke štíhlé postavě
Jedním z klíčových výsledků studie IDEFICS byl poznatek, že existuje souvislost mezi délkou spánku a rizikem vzniku nadváhy a obezity. Výzkumní pracovníci stanovili počet hodin spánku od pondělí do čtvrtka jako hodnotu obvyklé doby spánku. U dětí předškolního věku, které spí denně méně než 9 hodin, bylo pozorováno zřetelně vyšší nebezpečí vývoje nadváhy. Navíc děti navštěvující školu, které spí méně než 11 hodin, vykazují o 40 % vyšší riziko nadváhy a dokonce o 300 % vyšší riziko, pokud spí méně než 9 hodin. Čas, který měly věnovat spánku , většinou strávily sledováním televize, nebo hraním videoher, což platilo především pro chlapce. Zajištění dostatku spánku dětí je tedy důležitou součástí boje proti dětské obezitě.

Vytváření podmínek pro cvičení
Studie IDEFICS prokázala, že děti, které cvičily více (různé sporty, nebo chůze či jízda na kole do školy) a které trávily méně než 14 hodin týdně sledováním obrazovky (TV, DVD, počítače), nebyly tak náchylné k obezitě. Při porovnání fyzické kondice šestiletých a devítiletých dětí byl zjištěn pokles fyzické kondice s věkem, a to jak u chlapců, tak u děvčat.

Je tedy zřejmé, že je třeba děti stimulovat k vyšší fyzické aktivitě. Výzkumníci sledovali 344 školních dětí v Německu s cílem zjistit, zda intenzita denních cvičení souvisí se stupněm pohyblivosti (angl.:movability) jejich sociálního prostředí. Stupeň pohyblivosti byl stanovován pomocí zjištění propojení ulic, podílu přesunů konaných pěšky nebo pomocí kola, počtu a vzájemné vzdálenosti dětských hřišť, zelených ploch a sportovních hřišť. Podobně jako jejich rodiče, děti žijící v oblastech s vyšším stupněm pohyblivosti, (s dobrým přístupem ke hřištím a plochám pro cvičení pod širým nebem) byly v průměru nejméně o 15 minut denně déle zapojené v pohybových aktivitách pod širým nebem oproti dětem z prostředí s nižším stupněm pohyblivosti. Tato informace je podstatná pro politické činitele v městských radách a pro ty, kdo rozhodují o budoucí zástavbě a environmentální struktuře prostředí. Chceme-li děti podnítit k vyšší fyzické aktivitě, musíme jim pro to zajistit podmínky, které je k tomu budou stimulovat.

Důležitost rodiny
Pro vývoj nadváhy a obezity je vedle dostatku spánku a fyzických aktivit důležité i rodinné prostředí. Vzdělání a příjem rodičů má zřetelný vliv na obezitu a nadváhu, děti rodičů s nízkými příjmy vykazují o 50 % vyšší náchylnost k nadváze a obezitě ve srovnání s dětmi rodičů s vysokými příjmy. Tento jev může být částečně vysvětlen nižší kvalitou stravy v nízkopříjmových rodinách. Děti v neúplných rodinách mají vyšší sklon k nadváze, dále děti, jejichž alespoň jeden z rodičů je obézní, budou pravděpodobně obézní také.

Vazba mezi tělesnou hmotností a chuťovými preferencemi
Výzkumní pracovníci IDEFICS hodnotili chuťové preference 1.575 dětí ve věku 6 až 9 let. Každé dostalo k ochutnání dvojici potravin a mělo si zvolit, která mu víc chutná. Dvojici představovaly buď dva suchary, nebo dvě sklenice jablečné šťávy. Každá dvojice obsahovala jednak běžnou potravinu (normální suchar nebo ovocnou šťávu), jednak potravinu modifikovanou, což byl suchar s vyšším množstvím tuku, soli, nebo glutamátu sodného nebo jablečná šťáva s přidaným cukrem nebo příchutí. Bylo zjištěno, že děti s nadváhou a obézní preferovaly šťávu s přidaným cukrem víc než děti s normální váhou, stejně tak preferovaly suchary se zvýšeným obsahem tuku. Žádné dítě nepreferovalo suchary s vyšším obsahem soli nebo glutamátu sodného. Tyto výsledky byly obdobné ve všech evropských zemích.

Péče o zdravotní stav srdce musí začínat již v mladém věku
Většina obézních dětí zůstane obézní i v pozdějším životě. Tyto děti rovněž často pocházejí z rodin, kde se vyskytují srdeční choroby. Je proto důležité tato rizika vzít v úvahu již u dětí. V této studii byl vypracován tak zvaný obecný záznam rizika s uvedením krevního tlaku dítěte, hladiny cukru a lipidů v krvi a hmotnosti. Tento záznam umožnil stanovit riziko pozdějšího vzniku onemocnění srdce již v dětském věku a v rámci studie bylo zjištěno významné procento dětí s těmito předpoklady, což obecně potvrzuje důležitost prevence obezity dětí.

Detaily studie
Do této velké evropské studie bylo zahrnuto celkem 16.224 dětí ve věku 2 až 10 roků a jejich rodičů4 z Belgie, Švédska, Estonska, Německa, Maďarska, Španělska, Kypru a Itálie. To představovalo dobrou reprezentaci různých oblastí Evropy. Výzkumní pracovníci provedli velký počet sledování dětí a jejich rodičů, od jednoduchých dotazníků, které se týkaly stravovacích zvyklostí, dále pak stanovení hmotnosti, tlaku krve, až ke stanovení složení krve a moči. Pro genetické studie byly u 5 000 dětí odebrány vzorky DNA. Propojení informací z různých výzkumných středisek poskytlo poznatky o velkých rozdílech v dostupnosti potravin a způsobu jejich využití v různých zemích. Výzkumní pracovníci byli schopni standardizovat všechny údaje získané v různých zemích a tak zajistit jejich srovnatelnost. Tyto standardizované postupy měření jsou velmi důležité, neboť budou moci být využity v budoucích mnohonárodních studiích.

Konečná fáze studie IDEFICS
Práce na studii pokračují a jsou v konečné fázi. Pracovníci průběžně sledují, jak stravovací zvyklosti dětí mohou ovlivnit riziko nadváhy a obezity.

Výzkumní pracovníci budou dále doporučovat stravovací postupy, které umožňují zachovat zdravou tělesnou hmotnost. Pomocí vytvořené genové databáze budou sledovat ,jak tyto geny souvisejí s obezitou a souvisejícími podmínkami jako insulinová rezistence v kombinaci s různými faktory životního stylu.

Řešitelé projektu budou na konec sledovat děti po zavedení některých změn životního stylu a stravování za účelem zjištění, které změny nejvíce přispívají k omezení nadváhy, obezity a návazných poruch. Tak bude možno po ukončení studie navrhnout nové strategie, včetně směrnic a doporučení.

Další informace
www.ideficsstudy.eu  
IDEFICS is grateful for extensive financial support received through the European Commission’s 6th Framework Programme, contract n° 016181-2.

Literatura 

  1. Food Today n° 57 (2007). Learning Healthy Living – Development of a European intervention strategy. Available at: www.eufic.org/article/en/page/FTARCHIVE/artid/Learn-healthy-living-european-intervention-strategy/
  2. Food Today n° 63 (2008). Breaking barriers to healthy food choice and physical activity in young children. Available at: www.eufic.org/article/en/page/FTARCHIVE/artid/Breaking-barriers-to-healthy-food-choice-physical-activity-in-young-children/
  3. Identification and prevention of dietary- and lifestyle-induced health effects in children and infants. Int J Obes 35(s1). Available at: http://www.nature.com/ijo/journal/v35/n1s/index.html?WT.ec_id=IJO-201104
  4. W Ahrens, K Bammann, A Siani, K Buchecker, S De Henauw, L Iacoviello, A Hebestreit, V Krogh, L Lissner, S Mårild, D Molnár, L A Moreno, Y P Pitsiladis, L Reisch, M Tornaritis, T Veidebaum and I Pigeot on behalf of the IDEFICS Consortium. (2011). The IDEFICS cohort: design, characteristics and participation in the baseline survey. Int J Obes 35:S3-S15; doi:10.1038/ijo.2011.30
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Pouze v angličtině)
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 24/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání