Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 11/2003

Zdravé potraviny ze zdravých rostlin

Food Today

Spotřebitelé se často obávají přítomnosti pesticidů v ovoci a zelenině. Nedávno vydaná zpráva Evropské Komise, která se týká potravin a pesticidů, však může uklidnit všechny osoby, které dávají přednost zdravým a čerstvým produktům. Zároveň v rámci politických opatření EU jsou neustále kontrolována přísná opatření omezující nebo vylučující používání pesticidů při pěstování potravinářských surovin.

Spotřebitelé se proto nemusejí obávat přítomnosti pesticidů v potravinách, které mají k dispozici. Podle zprávy o monitorování tohoto problému v zemích EU v roce 2001 převážná většina potravinářských výrobků (ovoce, zelenina, obiloviny a potraviny živočišného a rostlinného původu), které byly ošetřeny pesticidy, neobsahuje rezidua pesticidů v množství, které by bylo pro lidský organismus škodlivé. Ve skutečnosti v 96 % vzorků, které byly vyšetřeny národními příslušnými úřady nebo orgány EU, nebyla zjištěna rezidua v detekovatelném množství, nebo byla na tak nízké úrovni, která nepředstavuje žádné nebezpečí.

Legislativa EU o pesticidech nebo "výrobcích na ochranu rostlin" přísně stanoví, které pesticidy, insekticidy, fungicidy a další obdobné látky mohou být používány a jakým způsobem. V roce 1991 bylo učiněno rozhodnutí, že všechny tyto výrobky používané v členských státech budou testovány a na základě výsledků bude buď povoleno jejich používání v celé Unii, nebo budou zakázány a staženy z trhu.

Zákony EU rovněž určují limitní množství reziduí těchto povolených ochranných prostředků, které mohou být obsaženy v ovoci a zelenině, obilovinách a potravinách živočišného a rostlinného původu. Uvedené zákony uvádějí tak zvané "maximální limity reziduí", které byly stanoveny na základě rozsáhlého hodnocení. Tyto limity jsou ve skutečnosti přísnější než limity stavené toxikology a lékaři.

Kontrola dodržování limitních hladin všech reziduí je zajištěna průběžnými programy sledování v rámci EU. V současné době navrhla Evropská Komise doplnit a upravit legislativní opatření, která se týkají užívání prostředků pro ochranu rostlin v zemích EU. Již od roku 1991 bylo zřejmé, že do roku 2003 nebude možné zhodnotit všechny látky, které jsou používány k ochraně rostlin. Komise proto navrhla prodloužit termín ukončení až do roku 2008 a zavést tak zvané "rychlé řízení" pro látky, u kterých je již jasné rozhodnutí, zda jejich používání schválit, nebo zakázat. Významnou roli v těchto aktivitách má nedávno zřízený Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Až dosud mohly národní orgány stanovit pro výrobky prodávané na vnitřním trhu vlastní limity reziduí, pokud neexistovaly limity EU. Tyto národní rozdíly však byly příčinou sporů, neboť výrobky vyráběné v jedné zemi EU nemohly být prodávány v dalších státech EU, které měly přísnější limity. To je v rozporu s myšlenkou jednotného evropského trhu, kde zboží a služby se mohou volně přesunovat z jedné země do druhé.

Evropská komise proto navrhla, aby hodnoty residuí, které dosud nebyly stanoveny v rámci celé EU, nesměji překročit 0,01 mg na 1 kg potraviny. Až bude dokončeno vědecké zhodnocení a stanovení limitů, EU uvede všechny schválené limity souhrnně v jednom legislativním materiálu.

Pokud budou prostředky používané k ochraně rostlin před nemocemi a škodlivým hmyzem aplikovány odpovědně a v souladu se zákony, mohou spotřebitelé konzumovat všechny potraviny bez obav, že by obsahovaly nežádoucí množství chemikálií.

Související podcasty
Food safety, Kontaminující látky v potravinách, Additives
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Pouze v angličtině)
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 26/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání