Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 09/1998

Ako bezpečné sú potraviny, ktoré jeme?

Food TodayTúto otázku si kladú spotrebitelia veľmi často, lebo reagujú na neoverené správy o škodlivosti niektorých potravín, hoci skutočné nebezpečie je veľmi malé. Často si neuvedomujú komplexnosť opatrení v celom potravinovom reťazci, ktoré minimalizujú zdravotné riziká.
Skoro každý deň sa môžeme oboznamovať s rôznymi poplašnými správami. Ich spektrum je široké - od BSE a E. coli 05-17 v hovädzom mase až po posledné výskumy v Anglicku, ktoré overovali možné súvislosti medzi kravským mliekom a ochorením s názvom para-tuberkulóza. Verejná anketa preukázala, že spotrebitelia za najväčšie nebezpečie považujú syntetické prísady do potravín ako sú konzervačné činidlá a ochucovacie látky. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však potvrdila, že najväčšie nebezpečie predstavujú niektoré druhy mikroorganizmov bežne sa vyskytujúce v prírode - salmonely a len veľmi zriedka niektoré kmene E. coli. Na úrovni vlád bol vytvorený prehľadný systém odhadu nebezpečenstva, zaisťujúci vysokú bezpečnosť potravín. Hodnotenie nebezpečenstva, ktoré vyplýva z prítomnosti mikroorganizmov alebo aditívnych látok v potravinách, sa vykonáva z dvoch rôznych hľadísk. V prípade mikroorganizmov hodnotenie rizika prihliada k rôznym faktorom, ktoré sa vzťahujú k potravine, mikroorganizmu a spotrebiteľom, čo zahŕňa:
 • Aký mikroorganizmus ohrozuje určitú/danú potravinu?
 • Aká je možnosť kontaminácie?
 • Za akých podmienok je mikroorganizmus schopný prežívať a ďalej sa rozmnožovať v potravine?
 • Do akej miery je mikroorganizmus infekčný alebo toxický?
 • Ako sú ovplyvnené zvlášť citlivé skupiny populácie, predovšetkým osoby staršie alebo choré?
Odpoveďou na tieto otázky je umožniť uplatniť vhodné opatrenia na minimalizovanie mikrobiologického rizika a poškodenie ľudského zdravia.

Potravinárske aditíva a iné "umelé" prídavné látky sa podrobujú prísnemu posúdeniu a hodnoteniu skôr, než môžu byť použité pri príprave potravín. U každej látky sa stanovuje množstvo, ktoré môže organizmus prijať bez negatívnych účinkov. Ďalej sa uplatňuje tzv. "bezpečnostný" faktor, ktorý zaisťuje bezpečný príjem pre človeka. Vedecké schvaľovanie množstva jednotlivých zložiek v potravinách je veľmi prísne. Vlády sa spoliehajú na skupiny vedeckých odborníkov na národnej i medzinárodnej úrovni, ktoré poskytujú nezávislú poradenskú službu pri určovaní limitov. Legislatívnym orgánom EÚ poskytujú rady rôzne nezávislé organizácie a výbory. Tieto zahrňujú špecialistov v oblasti výživy a toxikológie, pracujúcich vo vedeckých výboroch pre potraviny, a špecialistov z oblasti výživy zvierat, veterinárneho lekárstva a toxikológie. Codex Alimentarius, čo je spoločná organizácia FAO a WHO, poskytuje údaje o medzinárodne odporúčaných potravinárskych normách. Pre nové potraviny, vrátane tých, ktoré sú vyrábané biotechnologickými postupmi, bol v rámci EÚ vyvinutý nový súbor postupov na odhad rizika – nariadenie o potravinách nového typu. Tento postup umožňuje stanoviť či a ako sa potraviny nového typu odlišujú od tradičných výrobkov.

Vyhodnocujú sa všetky aspekty potravín nového typu. Výrobcovia potravín musia poskytovať zodpovedným orgánom všetky potrebné informácie o všetkých potravinách nového typu:
 • Ako bol výrobok vyvinutý,
 • Celkom podrobný popis použitej výrobnej techniky,
 • Informácie o nutričnej hodnote a chemickom zložení potraviny,
 • Výsledky všetkých štúdií, ktorými bola preukázaná neškodnosť výrobku,
 • Ako bude výrobok používaný,
 • Aké množstvo výrobku spotrebuje priemerný spotrebiteľ a aký bude kumulatívny príjem produktu z celej stravy.

Až na základe všetkých týchto informácií nadriadené orgány rozhodnú, či je potravina nového typu bezpečná pre ľudskú spotrebu. Ak sa vyskytnú najmenšie pochybnosti o bezpečnosti, sú požadované ďalšie testy. Ak všetky výsledky preukážu, že potravina je úplne bezpečná, je vydané povolenie na jej výrobu.

Odhad rizika umožňuje legislatívcom a všetkým ďalším osobám, ktoré pracujú v oblasti bezpečnosti potravín, identifikovať a minimalizovať nebezpečenstvá v potravinovom reťazci. Rovnako ako pri každom podnikaní, je nemožné dosiahnuť nulové riziko vo vzťahu k potravinám. Potravinová bezpečnosť sa dá dosiahnuť len ako výsledok celého radu opatrení na vylúčenie rizík alebo ich zníženie na najnižšiu možnú mieru v celom potravinovom reťazci od výrobcu až k spotrebiteľovi. Keď potravina opustí supermarket, spotrebitelia sú dobre informovaní, ako treba postupovať v súlade s odporúčanými praktikami pri skladovaní a príprave. Iba takýto spôsob znamená najvyšší stupeň bezpečnosti potravín v celom potravinovom reťazci a v domácnosti.

Súvisiace podcasty
Aspartame, Low-calorie sweetner, Food origins, Food safety
Food safety, Kontaminujúce látky v potravinách, Additives
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Iba v angličtine)
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 24/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania