Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 07/2007

Označovanie potravín výživovými a zdravotnými tvrdeniami

Food TodayV dnešnej dobe stále viac potravín obsahuje označenia s výživovými a zdravotnými výrokmi, ktoré nám poskytujú hlbšie poznatky o nakupovaných výrobkoch. Tieto informácie nám pomáhajú pri pochopení, ako rôzne potraviny prospievajú nášmu zdraviu a kvalite života a pri zostavovaní vyváženej stravy.

Nová legislatíva o označovaní potravín výživovými a zdravotnými tvrdeniami

Od 1. júla 2007 platí v EÚ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách. Je to prvý príspevok špeciálnych legislatívnych opatrení k tejto problematike. Cieľom tohto nariadenia je:

  • Zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa pred nepodloženými, prehnanými alebo nepravdivými tvrdeniami. Na základe novej legislatívy sa spotrebitelia môžu spoľahnúť, že informácie na etiketách potravín budú zreteľné a správne a že im poskytnú náležité poznatky o vybraných potravinách.
  • Harmonizovať legislatívu medzi členskými krajinami únie a poskytnúť výrobcom potravín jasné harmonizované pravidlá, ktoré umožňujú regulárnu súťaž chrániacu inovačné procesy v potravinárskom priemysle, ako aj zabezpečiť, aby producenti označovali svoje výrobky nie  klamlivými, ale pravdivými výživovými a zdravotnými tvrdeniami. 

Nariadenie sa vzťahuje na každé zdravotné a nutričné tvrdenie uvedené na potravinách a nápojoch určených na ľudskú výživu a uvádzaných do obchodnej siete členských krajín EÚ, vrátane komerčnej komunikácie, všeobecnej inzercie a reklamnej kampane. Vzťahuje sa aj na potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky.

Typy výrokov

V rámci EÚ sú povolené tri typy tvrdení pri označovaní potravín:

  • Výživové tvrdenia, ktoré vyhlasujú, odporúčajú alebo tvrdia, že potravina má  osobitné prospešné vlastnosti v dôsledku svojho zloženia (týkajúce sa energie alebo špecifických živín). Príkladmi tohto typu tvrdenia sú: „zdroj“, „bez“, „vysoký“, „nízky“, „redukovaný“ vo vzťahu k obsahu energie alebo špecifickej živiny.
  • Zdravotné tvrdenia, ktoré vyhlasujú, odporúčajú alebo tvrdia, že daný výrobok alebo jeden z jeho komponentov má vzťah ku zdraviu. Tento typ tvrdenia má na mysli fyziologickú funkciu potravinovej zložky ako napríklad „vápnik, ktorý môže prispievať k zosilneniu kostí“ a pod. Takéto tvrdenie musí byť založené na všeobecne akceptovaných vedeckých poznatkoch a má byť dobre zrozumiteľné priemernému spotrebiteľovi.
  • Tretím typom sú vyhlásenia o redukcii rizikového faktora ochorenia. Sú to špecifické typy zdravotných tvrdení, ktoré proklamujú, že potravina alebo jedna z jej komponentov významne redukuje rizikový faktor nejakého ochorenia. Napríklad fytosteroly môžu pomáhať pri redukcii cholesterolu, čím znižujú rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení.  Prvá zmienka podobného typu môže byť povolená len po odsúhlasení Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority - EFSA).

Profily živín a nutričné a zdravotné tvrdenia  

Určité výroby sa používajú na prezentáciu výrobkov, ak majú navyše zdravotný alebo nutričný úžitok. Vo väčšine prípadov konzumenti vnímajú produkty nesúce v označení nejaké tvrdenie ako také, ktoré prospievajú k ich zdraviu a celkovej pohode. Avšak potravina, ktorá má vysoký obsah tuku, soli a/alebo cukru môže mať v označení tvrdenia, napríklad „bohatá na vitamín C“, alebo „vysoký obsah vlákniny“, dokonca celkový zdravotný a výživový účinok výrobku môže byť nízky. Preto má spomenuté nariadenie EÚ chrániť konzumentov pred zavádzaním a dezinformáciami prostredníctvom kontroly nutričných a zdravotných tvrdení.

V prípade zdravotných tvrdení sa to zabezpečí zostavením praktického zoznamu tvrdení, ktorý bude tvorený v troch etapách. Členské krajiny najprv zašlú vlastné zoznamy, ktoré chcú považovať za platné vo svojej krajine na základe akceptovaných vedeckých poznatkov (do januára 2008). V priebehu nasledujúcich dvoch rokov EFSA prehodnotí navrhované zoznamy a nakoniec bude vydaný verejný register. Nové návrhy prejdú podobnou procedúrou. V prípade tvrdení o redukcii rizikových faktorov chorobnosti, vrátene detských chorôb, sa predpokladá, že procedúra tvorby a schvaľovania proklamačného registra bude komplikovanejšia.

Nariadenie vyžaduje, aby Európska komisia ustanovila profily nutrientov ako kritériá, ktoré musia spĺňať potraviny obsahujúce v označení tvrdenia. Profily nutrientov budú založené na základe vedeckého posúdenia EFSA. V priebehu 24 mesiacov po vstupe nariadenia do platnosti bude Komisia konzultovať s príslušnými inštitúciami a prezentovať návrh nutričných profilov s expertmi členských krajín.  Po schválení si Komisia osvojí profily nutrientov a použije ich ako podmienky pri predmetných proklamačných procedúrach.

Za účelom  napomôcť zavedeniu tohto opatrenia sa súhlasí s tvrdením aj v takom prípade, keď výrobok obsahuje nadlimitný obsah, ale iba jednej nutričnej zložky. Avšak zvýšený obsah tejto zložky musí byť jasne vyznačený na výrobku. Ak sa zvýšený obsah týka dvoch a viac nutrientov, nie sú povolené žiadne výživové tvrdenia.

Literatúra

  1. Aggett, PJ et al. (2005) PASSCLAIM Process for the Assessment of Scientific Support for Claims on Foods: Consensus on  Criteria. Eur J Clin Nut 44 (Suppl 1), 1-30.
  2. Regulation EC N° 1924/2006 of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on foods: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_012/l_01220070118en00030018.pdf
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 20/09/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania