Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 03/2007

Význam sledovania odporúčaného denného príjmu

Pravdepodobne ste už zaznamenali pojem odporúčaný denný príjem (ODP) uvádzaný na obaloch potravinových výrobkov. Čo ale tieto údaje znamenajú? Odporúčaný denný príjem predstavuje akúsi pomôckou na sledovanie celkového množstva energie a výživných látok, ktoré by mal priemerný zdravý dospelý počas dňa prijať.
Tieto údaje sa uvádzajú výrobcovia na obaloch potravín a nápojov dobrovoľne s cieľom dať do súvislosti ich výživový a energetický. Deje sa tak v nádeji, že sa keď zákazníkovi poskytnú tieto informácie, lepšie si uvedomí, ako si možno voľbou vhodných produktov zabezpečiť celkovo vyváženú stravu.
 
Údaje na obaloch potravín a nápojov vychádzajú z medzinárodných smerníc, resp. smerníc EÚ a národných vlád. Sú založené na údajoch publikovaných v posledných rokoch vo vedeckých štúdiách zaoberajúcich sa požiadavkami a odporúčaniami na výživu. Existuje však nesúlad v publikovaných vedeckých údajoch, ktorý vyplýva z rozdielnosti použitých metód, ako aj rozdielnosti zdroja použitých referenčných údajov. Malé rozdiely vznikajú tiež v dôsledku použitia rôznych výpočtových metód.
 
Spotrebitelia vo Veľkej Británii sú už dôverne oboznámení s koncepciou ODP, keďže mnohí výrobcovia a predajcovia uvádzajú príslušné údaje na obaloch už od roku 1998. Aj v ostatných štátoch Európy je uvádzanie týchto údajov čoraz častejšie. Konfederácia potravinárskeho a nápojového priemyslu Európskej únie (CIAA) navrhla harmonizovaný postup označovania potravín v rámci EÚ, ktorý počíta s využívaním štandardizovaných hodnôt. Takto by sa mohli eliminovať rozdiely medzi hodnotami ODP, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú.

Odporúčaný denný príjem energie a živín

Vo všeobecnosti sa uvádzajú údaje o denných odporúčaných príjmoch energie a údaje o štyroch najdôležitejších živinách, pri ktorých sa predpokladá, že by mohli zvyšovať riziko vzniku ochorení súvisiacich s výživou: tuky, nasýtené tuky, cukor a obsah sodíka, resp. soli. Podľa uváženia jednotlivých výrobcov môžu byť uvedené aj údaje o celkových sacharidoch, bielkovinách a vláknine.
 
Odporúčania (údaje) pre dospelých vychádzajú z typických potrieb zdravých mužov a žien starších ako 18 rokov s normálnou hmotnosťou a/alebo jej udržiavaním. Údaje o príjme energie vychádzajú z odhadov priemerných energetických potrieb populácie a zohľadňujú zodpovedajúci druh telesnej aktivity a životného štýlu priemerného obyvateľa, ktorý má tendenciu byť  „sedavým“. Energetická hodnota sa bežne udáva v kilojouloch (kJ) alebo kilokalóriách (kcal). Odporúčaný príjem energie u priemernej ženy predstavuje 2 000 kcal (8 360 kJ), u muža 2 500 kcal (10 450 kJ). Tieto hodnoty sa používajú ako referenčné. V prípadoch, keď je uvádzanie údajov o ODP osobitne pre ženy a pre mužov bezvýznamné, uvádzajú sa tzv. údaje pre „dospelých“, ktoré vychádzajú z údajov platných pre ženy, aby sa nepodporoval nadmerný príjem.
 
Boli tiež spracované údaje ODP pre deti, tak pre chlapcov ako i pre dievčatá, tie sa však uvádzajú iba v literatúre alebo na označeniach výrobkov určených špeciálne pre deti.

V tabuľke 1 je uvedený názorný príklad denných odporúčaných príjmov pre dospelých, ako je možné nájsť na rôznych výrobkoch v rámci Európy. Údaje vychádzajú z denného príjmu 8 360 kJ, boli získané z odporúčaní publikovaných EURODIET (pozri odkaz 5); Údaj o cukre je prevzatý z literatúry 6 a 7).
 
Odporúčania, ale nie nevyhnutnosť
 
Príjem energie a živín u rôznych jednotlivcov môže byť vyšší alebo nižší než ten, ktorý je uvádzaný vo forme ODP, a to v závislosti od pohlavia, veku, hmotnosti, druhu fyzickej aktivity a  ďalších faktorov.Navyše je nepravdepodobné, aby príslušný jednotlivec dosiahol denný odporúčaný príjem pre každý nutrient každý deň. Z týchto dôvodov by sa naplnenie ODP nemalo považovať za cieľ. Namiesto toho by si každý spotrebiteľ mal sám určiť kritériá na posúdenie príspevku jednotlivých produktov k vlastným denným potrebám jednotlivých živín.
 

Vitamíny a minerály – odporúčané výživové dávky

Ak sa na obaloch uvádza obsah vitamínov minerálov, tak nie vo forme odporúčaného denného príjmu, ale ako percentuálny podiel z dennej odporúčanej výživovej dávky, OVD  a upravuje ho príslušná potravinárska legislatíva platná v EU. Na zabezpečenie správnej funkcie metabolických procesov v ľudskom organizme a ochranu telesného zdravia je potrebné konzumovať určité množstvá vitamínov a minerálov. Z tohto dôvodu sú odporúčané množstvá pre ich príjem vyššie, ako sú priemerné potreby populácie (ako to bolo v prípade odporúčaných denných príjmov), čím sa zároveň predchádza vitamínovým nedostatkom. Odporúčaná výživová dávka predstavuje taký priemerný denný príjem, ktorý zodpovedá potrebám takmer všetkých zdravých dospelých. Podobne ako v prípade ODP to neznamená, že tieto množstvá vitamínov a minerálov by mali byť konzumované každý deň – predstavujú priemerný príjem za určité časové obdobie (tabuľka 2).
 
 
Zdroj: Smernica 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o výživovom označovaní potravín
 

Názorné príklady vysvetľujú

Na obr. 1 je príklad označenia štítku ktorý je možné nájsť na balení produktu. V snahe názorne demonštrovať užitočnosť tejto informácie pre spotrebiteľov, označenie bolo doplnené detailným popisom vysvetľujúcim výpočet energetickej hodnoty výrobku z celkového denného odporúčaného množstva: rovnaký princíp bol tiež použitý pri výpočte % podielu cukrov, tukov, nasýtených tukov a solí, čo umožňuje spotrebiteľovi zistiť, ako tento produkt prispieva k jeho celkovej výžive.
 
Obrázok 1. Príklad a vysvetlenie označenia štítku
 
Na obr. 2 je príklad výživových informácií, ktoré môže spotrebiteľ nájsť na zadnej strane obalu výrobku. Na obrázku sú porovnané dva podobné druhy raňajkových cereálií. V tomto prípade by bol druhý výrobok vhodnejší pre ľudí, ktorí konzumujú málo vlákniny.
 
Obrázok 2:Porovnanie výživových informácií uvedených na zadných stranách obalov dvoch druhov raňajkových cereálií
 

Uvedenie teórie do praxe

Hodnoty OVD sú určené na to, aby uľahčovali spotrebiteľovi výber pri nakupovaní alebo varení: Ľudom, ktorí dbajú na denný príjem soli, môžu napríklad tieto údaje napomôcť pri výbere toho výrobku, v ktorom je jej obsah najnižší.
Údaje o OVD môžu tiež napomôcť pri pochopení podielu jednotlivých potravín na vyváženej strave tým, že naznačujú, ktoré potraviny by sme mali konzumovať sporadicky a ktoré častejšie.
V neposlednom rade je potrebné poznamenať, že doteraz sa len málo vie o tom, ako sa takýto systém označovania potravín uplatňuje v každodennej praxi, preto je potrebný ďalší výskum, zameraný na praktické využitie týchto informácií spotrebiteľmi.
 

Literatúra

  1. Institute of Grocery Distribution (2006) Best Practice Guidance on the Presentation of Guidelines Daily Amounts.
  2. Council Directive 90/496/EEC of the 24 September 1990 on nutrition labelling for foodstuffs.
  3. CIAA (2006) Recommendations for a Common Nutrition Labelling Scheme.
  4. COMA (1991) Dietary Reference Values for Food Energy and Nutrients for the United Kingdom. (Report on Health and social Subjects). HMSO, London.
  5. EURODIET (2001) Nutrition & Diet for Healthy Lifestyles in Europe. Core Report.
  6. INPES (2002) La santé vient en mangeant. Guide alimentaire pour tous.
  7. FAO/WHO (2003) Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Report of an expert consultation. WHO, Geneva
  8. FAO/WHO (1998) Carbohydrates in Human Nutrition. FAO food and nutrition paper no. 66. FAO, Rome.
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 20/09/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania