Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 10/2009

Skvalitnenie potravinovej politiky na podporu zdravého stravovania v Európe

Nevhodné stravovanie vyvoláva veľké obavy a patrí k najúžasnejším výzvam 21. storočia na podporu zdravia obyvateľstva. Na zvrátenie súčasného trendu vznikli rozličné kampanepodporujúce zdravé stravovanie a telesnú aktivitu, ale boli účinné? Ak nie, ako sa to dá zlepšiť? Odpovede na tieto otázky má dať projekt Európskej únie EATWELL.

Nezdravé stravovanie v Európe
Najmarkantnejším prejavom nevhodnej stravy je nadváha a obezita, ale dôležitá je aj kvalita stravy – v západnej spoločnosti sa konzumuje príliš málo ovocia, zeleniny a omega-3 mastných kyselín, priveľa nasýtených mastných kyslín, soli a cukru.

Nadváha (index telesnej hmotnosti (BMI) 25 – 29,9) postihuje 30 – 80 % dospelého obyvateľstva Európy a časť ľudí trpiacich obezitou (BMI ≥ 30) dramaticky narastá a v niektorých štátoch obezita postihuje viac ako štvrtinu dospelých (napr. v Taliansku alebo Španielsku).1 Trendy výskytu obezity sú mimoriadne alarmujúce u mladých šudí, pretože nadváhou trpí asi 20 % detí a adolescentov, pričom tretina z nich je obézna.2

Vieme, že obezita má negatívny vplyv na kvalitu života, výrazne prispieva k ďalším chronickým chorobám (napr. k ochoreniu srdca a cukrovke 2. typu) a môže viesť k predčasnému úmrtiu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v rôznych častiach Európy sa obezita podieľa na 10 – 13 % úmrtí a na 1 – 8 % zdravotníckych nákladov.3 Okrem toho, nadmerná spotreba soli, cukru a nasýtených tukov a nedostatočná spotreba ovocia a zeleniny sú iba v UK príčinou takmer 70 000 predčasných úmrtí ročne.4 Skutočnosť je taká, že nevhodná výživa neovplyvňuje iba zdravie európskych obyvateľov, ale zvyšuje aj ekonomickú záťaž, pretože dochádza k absenciám na pracoviskách, k zvýšeným nákladom na poistné a k väčšej závislosti na zdravotníckych službách. Preto členské štáty Európskej únie (EÚ) iniciovali rôzne zásahy do národných politík, ktoré majú podporiť telesnú aktivitu a zdravé stravovanie. Ide napríklad o podporu spotreby ovocia a zeleniny, výživové označovanie, regulácia školských jedál a závodov verejného stravovania v záujme vytvárania ponuky zdravej stravy. Tieto zásahy však boli len málokedy systematicky vyhodnotené.

Projekt EATWELL
Projekt EATWELL s plným názvom “Intervencie na podporu zdravých stravovacích návykov” je 3,5-ročný multicentrálny projekt vytvorený Európskou komisiou (s termínom od apríla 2009 do októbra 2012). Jeho úlohou je poskytnúť členským štátom EÚ najlepšie praktické návody na prípravu vhodných politických zásahov, ktoré podporia zdravé stravovanie.

Projekt sústreďuje deväť konzorciálnych partnerov, medzi ktorými sú významné európske univerzity, ústavy, neziskové organizácie ako aj zástupcovia potravinárskeho priemyslu a agentúry zaoberajúce sa komunikáciou. Títo partneri budú spolupracovať a vzájomne dopĺňať svoje skúsenosti z hľadiska správania spotrebiteľov, výživy, ekonomiky, komunikácie a politiky zdravia.

Poučenie z minulosti
EATWELL bude identifikovať politické zásahy zamerané na výživu a zdravé stravovacie návyky, ako aj relevantné vyhodnotenia kampaní. V rámci EÚ a inde existuje aj množstvo sekundárnych údajov s rozsiahlymi informáciami o aspektoch týkajúcich sa vhodnosti konkrétnych druhov stravovania, ktoré neboli dosiaľ dostatočne zužitkované pri vyhodnotení výživovej politiky a budú do tejto štúdie zahrnuté. Vznikne tak tím EATWELL, ktorý bude mať prehľad o uskutočnených aktivitách a pomôže identifikovať nedostatky ako aj faktory, ktoré vedú k úspechu či prepadu kampane.

Niektoré intervencie sú možno vhodnejšie ako iné a rôzne skupiny obyvateľstva môžu inak chápať zdravé stravovanie a úlohu politiky pri zásahoch v zmysle ovplyvňovania výberu potravín. V druhej fáze EATWELL porovná prijateľnosť alternatívnych zásahov obyvateľstvom v jednotlivých štátoch a zameria sa aj na jednotlivcov a jednotlivé podskupiny obyvateľstva (napr. rodičia verzus nerodičia, vzdelanostná úroveň atď.). EATWELL posúdi aj prijateľnosť politiky inými stakeholdermi vrátane výrobcov, predajcov a mimovládnych združení.

Privátny sektor má veľké skúsenosti s nástrojmi na ovplyvnenie výberu potravín zo strany spotrebiteľov. Osobitná pozornosť sa preto bude venovať pripomienkam, ktorými môže privátny sektor prispieť a ktoré sú vhodné na podporu zdravšieho stravovania obyvateľstva.

Dosah intervencií
Po identifikácii kampaní a stanovení metodiky ich vyhodnotenia sa posúdi ich dosah na zdravie a kvalitu života spotrebiteľov ako aj ceny a úspory spoločnosti, pričom sa pozornosť sústredí na návratnosť investícií do týchto kampaní. Vyhodnotí sa tiež akceptácia výsledkov zo strany bežného obyvateľstva.

Podpora budúcich politík zdravého stravovania
Na základe tejto analýzy vypracujú konzorciálni partneri rad modelov spotrebiteľského správania, harmonizované metódy vyhodnotenia zásahov a pripravia odporúčania na využitie pri vyhodnotení budúcich politických intervencií. Podľa smerníc najvhodnejšej praxe sa vytipujú aktivity, ktoré sú vhodné a akceptovateľné na úrovni Európy a členských štátov, ako aj ich uplatnenie v podmienkach rôznych kultúr.

www.eatwellproject.eu

Odkazy
1. Berghöfer A et al. (2008). Obesity prevalence from a European perspective: a systematic review. BMC Public Health 8:200.
2. WHO Europe (2007). Výzva obezity pre európsky región WHO a stratégie na jej zvládnutie. Dostupné na: http://www.euro.who.int/document/E90711.pdf
3. Európska webová stránka WHO. Sekcia obezity. Dostupné na: http://www.euro.who.int/obesity
4. UK Cabinet Office Strategy Unit (2008). Záležitosti potravín: Stratégia pre 21. storočie. Dostupné na: http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/strategy/assets/food/food_matters1.pdf

Súvisiace podcasty
Obesity, Eating behaviour, Healthy eating, Food Choice, Physical activity
Fats, Food-related diseases, Healthy eating, Food Choice, Omegas, Trans fatty acids
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 21/07/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania