Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 05/2001

Hodnotenie bezpečnosti potravinárskych aditívnych látok v Európskej únii

Food TodayVšetky potravinárske aditívne látky musia mať nielen preukázateľné užitočné vlastnosti, ale súčasne musia prejsť dôkladným a prísnym hodnotením ich bezpečnosti. Až potom získajú povolenie na použitie.

V Európskej únii sú všetky aditívne látky pred ich aplikáciou v potravinárskych výrobkoch hodnotené Výskumným výborom pre potraviny EÚ (EU Scientific Committee on Food – SCF).

Hodnotenie je založené na zhromaždení a posúdení všetkých dostupných toxikologických údajov vrátane výsledkov overenia na zvieratách i ľuďoch. Na základe dlhodobých krmných pokusov, kedy pokusné zvieratá dostávajú tieto aditívne látky v kŕmení po celý život a po niekoľko generácií, sa stanoví maximálne množstvo aditívnej látky, ktorá nemá preukázateľný toxický účinok (no-observed-adverse-effect-level – NOAEL). Na zvýšenie bezpečnosti je hodnota NOAEL sa využíva bezpečnostný faktor, čo zohľadňuje možné rozdiely pri prepočte údajov získaných na zvieratách na človeka a zároveň i rôznu citlivosť jednotlivých osôb. Takto získaný údaj „prijateľný denný príjem“ (Acceptable Daily Intake – ADI) predstavuje množstvo určitej aditívnej látky, ktoré môže človek prijímať denne v potrave po celý život bez negatívneho vplyvu na svoje zdravie.

Porovnanie príjmu potravy s ADI

Vedecký výbor pre potraviny EÚ (SFC) podporuje používanie pokiaľ možno najnižšieho množstva aditívnych látok v potravinách v súlade s technologickými potrebami a s ohľadom na spotrebiteľa. Na zaistenie, aby ľudia nepresiahli dávku ADI pri konzumácii nadmerného množstva určitej potraviny, lebo určitú aditívnu látku môže obsahovať viac výrobkov, požaduje legislatíva EÚ, aby sa monitorovala spotreba aditívnych látok i vzhľadom na prípadné zmeny v spotrebiteľských zvyklostiach. Hodnoty ADI sa porovnávajú s "priemernou“ a "extrémnou“ spotrebou stanovenou pre celú populáciu alebo pre určité skupiny obyvateľstva. Ak takto stanovený príjem aditívnej látky nepresahuje hodnotu ADI, nie je potrebné uskutočniť žiadne obmedzujúce opatrenia. Ak denný príjem príležitostne prekročí ADI, je veľmi nepravdepodobné, že by mohlo dôjsť k akémukoľvek ohrozeniu spotrebiteľa, vzhľadom k veľkému bezpečnostnému faktoru. Ak sa však zistí, že príjem aditívnych látok pravidelne prekračuje u určitých skupín obyvateľstva hodnotu ADI, SCF môže navrhnúť buď zníženie obsahu aditívnych látok v potravinách, alebo obmedziť rozsah potravín, v ktorých je povolená táto aditívna látka používať.

Regulačný systém EÚ

Na základe bezpečnostného hodnotenia, ktoré vykonáva SCF, bol r. 1988 vypracovaný systém o potravinárskych aditívnych látkach EÚ, z ktorého sa postupne vyvinulo niekoľko podrobnejších legislatívnych opatrení. Napríklad v rokoch 1994 – 95 boli prijaté tri smernice, ktoré sú bežne označované ako smernice pre aditívne látky "sladidlá“,  "farbivá“ a "rôzne“. Tieto smernice obsahujú zoznam povolených aditívnych látok (12 sladidiel, 43 farbív a 280 rôznych aditívnych látok). Komisia EÚ taktiež stanovila kritériá čistoty pre aditívne látky, obecné alebo špecifické, kategórie potravín, pre ktoré sú povolené jednotlivé aditívne látky a ďalej, pokiaľ je to potrebné, taktiež stanoví i maximálnu hladinu používania.

Spoločný orgán WHO/FAO – Codex Alimentarius, vypracoval na celosvetovej úrovni "Všeobecnú normu na potravinárske aditívne látky“ (General Standard for Food Additives – GSFA), ktorá predstavuje účinnú a praktickú a medzinárodnú normu platnú pre svetový obchod. Len tie aditívne látky, ktoré boli kladne vyhodnotené Spoločným odborným výborom FAO/WHO pre potravinárske aditívne látky (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives – JECFA), boli zaradené do vyššie uvedenej normy. Potravinárske aditívne látky v GSFA sú rozdelené do 23 hlavných funkčných tried s novým medzinárodným číselným systémom (International Numbering System – INS), ktorý je podobný číselnému systému E zavedenému v EÚ).

Vzhľadom na prísne regulačné opatrenia a dôkladné testovanie, potravinárske aditívne látky predstavujú bezpečnú zložku našej potravy a prispievajú k rýchlemu vývoju nových potravín v Európe i v celom svete.

Odkazy

  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES z 30. júna 1994 o sladidlách do potravín. Official Journal of the European Communities L237, 10.9.94, 3-12
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/36/ES z 30. júna 1994 o farbivách do potravín. Official Journal of the European Communities L237, 10.9.94, 13-29
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/2/ES z 20. februára 1995 o potravinárskych prídavných látkach iných ako sladidlá a farbivá. Official Journal of the European Communities L61, 18.3.95, 1-40
  • Princípy posudzovania bezpečnosti potravinárskych prídavných látok a kontaminantov. Environmental Health Criteria 70. International Programme on Chemical Safety (IPCS) v spolupráci s Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA). World Health Organisation, Geneva, 1987

Internetové stránky

ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 26/09/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania