Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 07/2008

Prelomenie prekážok zdravej voľby potravín a telesnej aktivity u detí

Food TodayNedostatok peňazí u rodičov, času na varenie a motivácie sú niektorými z hlavných prekážok zdravého stravovania detí. Podobne, nedostatok športových zariadení, netolerantnosť spoluobčanov a nevlastnenie záhrady môžu byť prekážkami intenzívnejšej telesnej aktivity. To sú prvé výsledky európskej štúdie IDEFICS (Identifikácia a prevencia zdravotných dôsledkov výživy a životného štýlu na deti a dojčatá ).

Príspevok k prevencii detskej obezity v Európe

 

V Európe dochádza k nárastu detskej obezity a s ňou súvisiacich ochorení. Štúdia IDEFICS sa preto zamerala na obohatenie poznatkov o výživových faktoroch, spoločenskom prostredí a životnom štýle, ktoré ovplyvňujú zdravie detí v Európe. Tieto poznatky sa využijú na vypracovanie, implementáciu, vyhodnotenie a validáciu konkrétnych zásahov zameraných na znižovanie prevalencie ochorení súvisiacich s nevhodnou výživou a životným štýlom.

 

V rámci štúdie IDEFICS sa sledovali deti a rodičia v ôsmich krajinách z hľadiska faktorov, ktoré ovplyvňujú výživu a telesnú aktivitu detí. Cieľové sledované skupiny boli:

 

 • 155 detí vo veku 6 – 8 rokov (81 chlapcov, 74 dievčat)
  - rozčlenené na 20 skupín po 5 – 17 účastníkoch
 • 106 rodičov 2 – 4-ročných detí a 83 rodičov 6 – 8-ročných detí (28 mužov, 161 žien)
  - rozčlenené na 36 skupín po 5 – 12 účastníkoch

Prekážky zdravého stravovania

K faktorom, ktoré neumožňujú zdravé stravovanie detí patrí nedostatok času na varenie, nedostatok financií, slabá motivácia, málo času tráveného spoločne s deťmi (pričom by sa získal prehľad, čo jedia), starí rodičia porušujúci pravidlá a široká dostupnosť vysoko energetických potravín so slabou výživovou hodnotou. Rodiny s nízkymi príjmami majú tendenciu stravovať sa menej zdravo. Nákupy sú ovplyvňované viac cenou a chuťovými preferenciami detí, pričom pravidlá výberu potravín sú voľnejšie. Stravovanie v školách je v jednotlivých krajinách veľmi rozdielne. Švédi majú prísne a jasné pravidlá, deťom poskytujú výživné pokrmy a predaj potravín v automatoch je regulovaný. V niektorých krajinách však jednoznačné pravidlá absentujú. Všeobecne je nedostatok výživového vzdelávania (s výnimkou Belgicka a Španielska) a na školách sa nepodporuje konzumácia ovocia.

Prekážky telesnej aktivity

K bežným prekážkam patrí nedostatok zariadení, napríklad ihrísk, telocviční, športových plôch, bazénov, voľných plôch či cyklodráh, ako aj bezpečnostné problémy, teda hustá premávka, prítomnosť gangov pozostávajúcich z mládeže v dospievajúcom veku, nezreteľné dopravné značenie a poškodené cyklistické trasy a chodníky. Podmienky v školách sú tiež v jednotlivých krajinách rozdielne a nie sú optimálne, čo je dané príliš krátkymi prestávkami a nedostatkom miesta na hry.

Nedostatok organizovaných aktivít pre menšie deti nedostatok športových organizácií prispieva k tomu, že deti sú málo telesne aktívne. Rodiny s nízkymi príjmami považujú poplatok za športovanie v klube za hlavnú prekážku, hoci by radi umožnili svojim deťom účasť na organizovaných aktivitách, pretože to považujú za spôsob, ako ich môžu udržať v zdravom prostredí. Všeobecne, deti sú aktívnejšie na jar a v lete.

Prekonanie prekážok

Rodičia väčšinou vnímajú školu ako dôležitého účastníka podporujúceho zdravú výživu a životný štýl. Je to dôsledkom skutočnosti, že deti trávia významnú časť dňa v škole. Malo by preto existovať vzdelávanie v oblasti výživy, aby ho dostali deti všetkých spoločensko-ekonomických skupín. Dôležité je tiež mať dobre vypracovanú a konzistentnú školskú potravinovú politiku podporovanú rodičmi. Je to dôležité, pretože rodičia by si mali viac uvedomovať svoju zodpovednosť za skvalitnenie výživy a životného štýlu svojich detí.

Zmeny v životnom prostredí, napríklad vytváranie peších zón alebo bezpečných chodníkov a cyklistických trás môže podporiť telesnú aktivitu detí. Organizovanie aktivít, ktoré si môžu deti dovoliť, ich nielen odláka od sedavého životného štýlu, ale ich aj udrží v bezpečnom prostredí, čo platí najmä pre rodiny s nízkymi príjmami. Školy by mali vytvárať vhodné podmienky a zabezpečovať športové pomôcky, vrátane aktívnych prestávok, organizovania mimoriadnych aktivít a motivácie učiteľov prevziať vodcovské úlohy. Vo švédskych školách už takéto aktivity deťom organizujú aj po vyučovaní a maďarské školy umožňujú rodinám spoločne športovať na svojich ihriskách. Spoločné hry výrazne motivujú deti, aby sa zdržiavali vonku a boli aktívne.

Štúdia IDEFICS pokračuje

Výsledky cieľovej skupiny sa použili na vypracovanie stratégie životného štýlu na báze komunity, ktorá sa zameriava na zásahy do výživy a telesnej aktivity a sústreďuje sa okolo základných a materských škôl. K výživovým zásahom patrí vzdelávanie ako aj kurzy varenia a uvedomelého nakupovania. Pri zásahoch do telesnej aktivity sú potrebné štruktúrované aktivity a prostredie, ktoré podporuje aktivitu v škole aj v rámci komunity. Zvýšenie bezpečnosti okolia a rôzne rozsiahlejšie aktivity, napríklad zvýšenie počtu ihrísk alebo dní, kedy je rodinu pokope, by malo byť súčasťou komunitného programu a malo by byť predmetom vyjednávania s vodcami komunity. Napokon, k zdravšiemu stravovaniu a zvýšenej úrovni telesnej aktivity detí prispieva zdravý životný štýl ich rodičov, ktorí podporujú telesnú aktivitu a umožňujú dostupnosť zdravých potravín.

Ďalšie informácie : www.ideficsstudy.eu

Odkazy

 1. Ahrens W, Bammann K, de Henauw S, Halford J, Palou A, Pigeot I, Siani A, Sjostrom M. (2006) Understanding and preventing childhood obesity and related disorders—IDEFICS: A European multilevel epidemiological approach. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 16(4):302-308.
 2. Identifikácia a prevencia zdravotných dôsledkov výživy a životného štýlu na deti a dojčatá (IDEFICS). Šiesty rámcový program Európskej komisi. Kontrakt č. 016181 (FOOD) http://www.ideficsstudy.eu
 3. Haerens L, De Bourdeaudhuij I, Barba G, Eiben G, Fernandez J, Hebestreit A, Konstabel K, Kovács É, Lasn H, Regber S, Shiakou M, De Henauw S, v zastúpení konzorcia IDEFICS (v tlači). Vypracovanie komunitného intervenčného programu IDEFICS na skvalitnenie stravovacích zvyklostí detí vo veku 2 – 8 rokov: zistenia zo štúdia skupín pozostávajcich z detí a rodičov. Výskum v oblasti zdravotného vzdelávania.
 4. Haerens L, De Bourdeaudhuij I, Eiben G, Barba G, Bel S, Keimer K, Kovács E, Lasn H, Regber S, Shiakou M, Maes L on behalf of the IDEFICS consortium (submitted). Formatívny výskum na vypracovanie intervenčnej zložky IDEFICS zameranej na telesnú aktivitu: zistenia zo štúdia skupín pozostávajcich z detí a rodičov. IJBNPA
 5. EUFIC Potraviny dnes č. 58 (máj 2007) Učenie zdravému životu – Vypracovanie európskej preventívnej stratégie. /article/en/artid/Learn-healthy-living-european-intervention-strategy/
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 26/09/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania