Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 05/2007

Učenie sa zdravému životnému štýlu – Vývoj európskej intervenčnej stratégie

Food TodayŠtúdia IDEFICS (Identification and prevention of Dietary- and lifestyle-induced health EFfects In Children and infantS – Identifikácia a prevencia pôsobenia výživy a životného štýlu na zdravie detí a dojčiat) je nedávno publikovaná 5-ročná paneurópska epidemiologická štúdia realizovaná s podporou Európskej komisie. Je zameraná na 2 – 10 ročné deti. Jej hlavným cieľom je štúdium multi-faktorového pôvodu nadváhy a obezity u detí, ako im predchádzať a zároveň ako predchádzať ochoreniam, ktoré s obezitou a nadváhou súvisia.

Všetky dlhodobé dôsledky súčasného výrazného nárastu detskej nadváhy a obezity v Európe nie sú známe. Existujú však prognózy odborníkov na problém prevalencie metabolického syndrómu (označovaný ako Syndróm X resp. syndróm inzulínovej odolnosti, ktorý vzniká ako dôsledok kombinácie viacerých faktorov, ako sú najmä brušná (abdominálna) obezita, abnormálna plazmatická hladina tukov a/alebo cukru a/alebo vysoký krvný tlak) a ďalších faktorov, ako je obezita typu 2 a srdcovo-cievne ochorenia, a to u detí i dospelých.

S cieľom spomaliť a obmedziť opísaný nárast vo vzťahu k výžive a životnému štýlu, je potrebné lepšie pochopiť jeho príčiny a tiež pochopiť vplyv dopadu kultúr, socio-ekonomických vzťahov a životných štýlov (zvyklostí) v rámci Európy na telesnú hmotnosť, ako aj na spôsob, akým je možné naučiť sa zdravému životnému štýlu a akým spôsobom je možné priaznivo ovplyvniť správanie ľudí. Je potrebné hľadať také riešenia, ktoré sú aplikovateľné v rámci celej Európy, ale zároveň akceptovateľné z kultúrneho hľadiska.

Lepšie porozumenie problému

Štúdia IDEFICS má dva hlavné smery aktivít. Prvý smer si kladie za cieľ zlepšovanie poznatkov o výžive, sociálnom prostredí a životnom štýle, ktoré majú najväčší vplyv na zdravie detí v Európe. Jeho realizácia predpokladá realizáciu rozsiahlych prieskumov zameraných na deti predškolského (2 – 4 ročné) a školského (6 – 8 ročné) veku v deviatich centrách na začiatku a po 1,5 roku od spustenia projektu. Tretí prieskum bude uskutočnený po 2 rokoch a bude zameraný na sledovanie vybraných ukazovateľov. Počas týchto prieskumov bude nazhromaždených veľké množstvo informácií prostredníctvom dotazníkov pre rodičov a fyzických vyšetrení, ako aj  vyšetrení biologických markerov detí. Predpokladá sa, že do týchto prieskumov sa zapojí 17 000 detí, ktoré budú rozdelené do skupín, a budú od nich získavané údaje, ktoré budú následne využité v ďalších fázach projektu.

Nájdenie vhodných metód nápravy

Cieľom druhého smeru aktivít je vývoj, implementácia, zhodnotenie a následná praktická aplikácia špecifických postupov vhodných na zníženie výskytu ochorení spôsobených nevhodnou výživou a životným štýlom. Overia sa štandardizované, ale príslušnej kultúre prispôsobené modely v ôsmich centrách, kde sa jednotlivé postupy porovnajú s referenčnou skupinou, kde tieto postupy aplikované neboli. Postupy budú zahŕňať výživové návyky, fyzickú aktivitu a stresové faktory s osobitným dôrazom na najohrozenejšie skupiny obyvateľov, ako sú nižšie sociálne vrstvy, osamelí rodičia a utečenci. Počnúc od materských a základných škôl, aktivity budú vyvíjané na viacerých úrovniach – spoločenstvo, škola, domácnosť, jednotlivec – a priebežne sa bude vyhodnocovať ich účinnosť, cena, ako aj ich praktická realizovateľnosť a prijateľnosť.

Rozsiahle odborné poznatky

Projekt bude koordinovať Brémsky ústav preventívneho výskumu a sociálnej medicíny, Univerzita v Brémach, Nemecko, ktorý disponuje odbornými poznatkami z oblastí epidemiológie, biometrie, ako aj z oblasti verejného zdravia, výživy a sociálnych vied. Partnerské inštitúcie poskytnú širokú škálu príslušných odborných poznatkov z oblasti psychológie, pediatrie, genetiky, výživy, vedy o potravinách a senzorického vnímania, fyzickej aktivity, bioetiky, politickej filozofie, verejného zdravia, ako aj vedy o spotrebiteľoch.

Očakávané prínosy

Počas piatich rokov zainteresovaní partneri projektu pripravia užitočné a praktické informácie, ktoré pomôžu deťom osvojiť si zdravý životný štýl a znížiť riziko vzniku obezity a s ňou súvisiacich ochorení v detskom veku, ako aj v neskorších rokoch života. Budú to:

  • údaje o rozsahu ochorení spôsobených stravovaním a životným štýlom a o hlavných rizikových faktoroch, ktoré ich ovplyvňujú, prezentované v takej forme ktorá umožní ich vzájomné porovnanie v rámci Európy,
  • informácie o rizikových faktoroch a príčinách, ktoré ich vyvolávajú, ktoré budú zahŕňať aj biomarkery indikujúce ich pôsobenie a vplyv, ako aj genetické faktory,
  • poznatky o vnútorných a vonkajších faktoroch (spúšťačoch) ovplyvňujúcich u detí výber potravín,
  • účinné stratégie, zohľadňujúce jednotlivé kultúry, s ktoré bude možné jednoducho implementovať celoplošne v rámci celej Európy,
  • pokyny o výžive, správaní a morálke pre legislatívcov, zdravotníkov a iných stakeholderov.

Ďalšie informácie o projekte : www.ideficsstudy.eu

Zdroj

Identification and prevention of Dietary- and lifestyle-induced health EFfects In Children and infantS (IDEFICS). European Commission Sixth Framework Programme. Contract n° 016181 (FOOD).

Súvisiace podcasty
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 24/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania