Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 04/2003

Vedecké zdôvodnenie zdravotných účinkov hlavných prísad do funkčných potravín

Food Today"Funkčné potraviny" je v súčasnej dobe veľmi populárne označenie vo svete potravín a predpokladá sa, že ich podiel na trhu v budúcich rokoch bude podstatne narastať. Mnoho ľudí sa domnieva, že funkčné potraviny je možné označovať ako zdravé. Je preto vhodné podporiť diskusiu o ich zdravotných účinkoch potvrdených na vedeckom základe.

Existuje už mnoho definícií funkčných potravín, avšak na jednej z nich sa nedávno zhodli vedecké kruhy: "Potravina môže byť považovaná za funkčnú, ak bol dostatočne preukázaný jej priaznivý vplyv na jednu alebo viac telesných funkcií okrem primeraných výživových účinkov na zdravotný stav a/alebo zníženie rizika ochorenia. Funkčné potraviny musia mať charakter potraviny a ich priaznivý vplyv sa musí prejaviť už pri konzumácii množstva odpovedajúceho bežnej potravine. Nie sú to pilulky alebo iná forma bežných liečiv, ale tvoria súčasť normálnych potravín".

Veľký projekt týkajúci sa funkčných potravín (FUFOSE), ktorý je v rámci EÚ riadený medzinárodným ústavom pre Life Science (ILSI-Europe), uvádza dva typy požiadaviek, ktoré sú pre funkčné potraviny zásadné:

  • Zlepšené funkčné vlastnosti, ktoré si vyžadujú, aby zisťovanie funkčných účinkov potraviny bolo založené na overených ukazovateľoch zlepšených cieľových funkcií.
  • Požiadavka zníženia rizika ochorení, ktorá si vyžaduje, aby hodnotenie bolo založené na overených ukazovateľoch charakteristických pre príslušnú chorobu.

Vedci i spotrebitelia sa zaujímajú o vzťahy medzi spotrebou potraviny alebo prísady a jej konečným účinkom na zdravie. V prípadoch, kedy doba medzi konzumáciou potraviny a príslušným zdravotným prejavom je príliš dlhá, je možné použiť vyhodnotenie účinkov pozorovaných v medzičase. Tieto účinky sa nazývajú "markery" alebo "biomarkery". Biomarkery sa dajú definovať ako „indikátory existujúcich alebo možných zmien systému, orgánu, tkaniva, bunky alebo bunkovej štruktúry a funkčnej integrity, pričom sa dajú použiť samostatne alebo v skupinách na monitorovanie zdravia a expozície  – biomarkery cieľovej funkcie/biologickej odozvy (v súvislosti s výrokom o lepšom fungovaní) a biomarkety  v medzibodoch (v súvislosti so zníženým rizikom deklarovaného ochorenia). Napr. pri srdcových ochoreniach je možné hodnotiť účinok zložiek funkčnej potraviny na zlepšenie cieľovej funkcie – nižšia hladina cholesterolu v krvi. Spotrebiteľské vnímanie výhod funkčných potravín záleží na aktuálnych výhodách a taktiež na príslušnej vhodnej osvete.

Vnímanie zdravotných účinkov funkčných potravín spotrebiteľmi závisí od skutočných účinkov a od príslušnej komunikácie o probléme. Legislatívci musia pripraviť pravidlá pre výroky o účinkoch. Vedci musia poskytnúť vedeckú bázu na opodstatnenosť daného spôsobu komunikácie. Takáto zodpovedná štruktúra zabezpečí vierohodnosť zdravotných výrokov a zabráni rozpakom u spotrebiteľov.

Riaditeľstvo Európskej komisie, ktoré zodpovedá za záležitosti spotrebiteľov (DG SANCO) vypracovalo v júni 2002 prvý návrh nariadenia o výživových a funkčných a zdravotných výrokoch týkajúcich sa potravín. Oba vyššie uvedené typy požiadaviek sú tam zaradené.  Konečný návrh by mohol byť prijatý ako oficiálny návrh EÚ do leta 2003 a očakáva sa, že oficiálne rokovania členských štátov sa začnú v druhej polovici roka 2003.

Ďalší projekt EÚ PASSCLAIM (Proces posudzovania vedeckej podpory výrokom o potravinách), ktorý takisto koordinuje ILSI-Europe, vyvíja potrebné pracovné nástroje a metódy na zdôvodnenie zdravotných požiadaviek na potraviny predovšetkým funkčné, čo bude potrebnou súčasťou európskej legislatívy v oblasti zdravotných požiadaviek.

Zdroje

  • Ashwell, M. (2001). “Functional foods: a simple scheme for establishing the scientific basis for all claims.” Public Health Nutrition 4, 859-862.
  • Diplock, A., Aggett, P., Ashwell, M. et al. (1999). “Scientific Concepts of Functional Foods in Europe: Consensus Document.” British Journal of Nutrition 81(No 4): S1-S27.
  • EU Commission DG SANCO (2002). “Draft proposal for regulation of the European Parliament and of the Council on nutrition, functional and health claims made on foods.” Working document 1832/2002.
  • Concepts of Functional Foods, ILSI Europe Concise Monograph Series, 2002 http://europe.ilsi.org/passclaim
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 26/09/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania