Κάντε κλικ εδώ για να επισκεφθείτε την αρχική σελίδα του EUFIC
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Food Risk Communication
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΥΓΕΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Αναλύσεις Καταναλωτών
(Μόνο στα Αγγλικά)
Τροφή για σκέψη
(Μόνο στα Αγγλικά)
Πρωτοβουλίες της ΕΕ
(Μερικώς μεταφρασμένα)
Στο επίκεντρο
Ενεργειακό Ισοζύγιο
Κέντρο Πολυμέσων

Πληρούμε τις προδιαγραφές του κώδικα δεοντολογίας «Health on the Net» (HON) περί αξιόπιστων πληροφοριών υγείας: επιβεβαιώστε Πληρούμε τις προδιαγραφές του κώδικα δεοντολογίας «Health on the Net» (HON) περί αξιόπιστων πληροφοριών υγείας.
επιβεβαιώστε.Χρήσιμες συνδέσεις

Οι επόμενες συνδέσεις σας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια & την ποιότητα των τροφίμων και τη διατροφή & την υγεία. Επιλέξτε πως θέλετε να εμφανίζετε η λίστα χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πεδία:

Ταξινόμηση ανά

Deutsch

EU-Gesundheitsportal

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher stellt Ihnen hiermit das EU-Gesundheitsportal, das offizielle Portal der Europäischen Union zur öffentlichen Gesundheit, und die breite Palette an Informationen und Daten zu Fragen und Aktivitäten zur Gesundheit sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene vor...

English

EUROPA.EU

EUROPA is the portal site of the European Union (http://europa.eu). It provides up-to-date coverage of European Union affairs and essential information on European integration. Users can also consult all legislation currently in force or under discussion, access the websites of each of the EU institutions and find out about the policies administered by the European Union under the powers devolved to it by the Treaties.

Health EU-Portal

The Health and Consumers Directorate-General is pleased to present the Health-EU Portal (the official public health portal of the European Union) and the wide range of information and data on health-related issues and activities at both European and international level...

Français

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité (Programme National Nutrition - Santé)

The 'Programme National Nutrition-Santé' (PNNS - National Programme for Nutrition and Health) was launched by the French Ministry of Employment and Solidarity. Its objective is to improve the health of the population by acting on one of its major determining factors, nutrition.

Portail Santé-UE

La direction générale Santé et Consommateurs est heureuse de vous présenter le portail "santé" de l'Union européenne (le portail officiel de l'Union européenne en matière de santé publique), ainsi que les nombreuses informations et données qu'il contient sur les questions liées à la santé et sur les activités menées au niveau européen et international dans ce domaine...

Italiano

Portale della salute UE

La Direzione Generale Salute e Consumatori è lieta di presentare il portale Salute-UE (il portale ufficiale dell’Unione europea sulla salute pubblica) e l’ampia gamma di informazioni e dati che contiene sulle questioni legate alla salute e sulle attività condotte in questo campo a livello sia europeo che internazionale...

Nederlands

Carbohydrates Research Foundation (The Netherlands)

CRF is the facilitator for networking in carbohydrate science and technology that aims at stimulating research and use of carbohydrates facilitating the transfer of knowledge of carbohydrates to the chemical, health and medicine sectors.

Polski

Unijny portal „Zdrowie”

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów z przyjemnością przedstawia europejski portal zdrowia (oficjalny portal Unii Europejskiej dotyczący zdrowia publicznego) zawierający liczne informacje na temat kwestii związanych ze zdrowiem oraz na temat działań podejmowanych na szczeblu UE i na forum międzynarodowym w dziedzinie zdrowia...

Português

Portal de Saúde da UE

A Direcção-Geral da Saúde e Consumidores tem o prazer de lhe apresentar o Portal da Saúde-UE(o portal oficial da União Europeia consagrado à saúde pública) e um vasto leque de informações e dados sobre actividades e questões relacionadas com a saúde, tanto a nível europeu, como a nível internacional...

Slovenský

Portál EÚ pre zdravie

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov vám s potešením predstavuje portál Zdravie-EÚ (oficiálny verejný portál Európskej únie o verejnom zdraví), ktorý obsahuje široké spektrum informácií a údajov o otázkach a činnostiach súvisiacich so zdravím na európskej aj medzinárodnej úrovni...

ελληνικά

Δικτυακή πύλη της ΕΕ για την υγεία

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει τη δικτυακή πύλη Υγεία-EΕ (επίσημη δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία) καθώς και ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και στοιχείων για θέματα και δράσεις στον τομέα της υγείας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο...

Αλλεργίες & δυσανεξίες σε τρόφιμα

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Allergy UK

Allergy UK is a national medical charity established to represent the views and needs of people with allergy, food intolerance and chemical sensitivity. They provide a wealth of information to manage allergic conditions, receive appropriate diagnosis and treatment. They also conduct medical and research programs.

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

Food Communications Information Service, University College Cork

The Food Communications Information Service (FCIS) was established by the University College of Cork and aims to liaise with 'food' interest groups including consumer groups, regulatory agencies, the food industry and the media.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Kids Health

The Kids Health website provides families with accurate, up-to-date, useful and jargon-free health information. Kids Health has separate areas for kids, teens and parents and contains thousands of features, articles, animations developed by experts in the health of children and teens.

The Food Allergy and Anaphylaxis Network

The Food Allergy & Anaphylaxis Network (FAAN) serves as the communication link between the patient and "others". Its mission is to raise public awareness, provide advocacy and education, and advance research on behalf of all those affected by food allergies and anaphylaxis.

Español

Asociación Española de Alérgicos a Alimentos

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Français

Allergique.org (Le monde des allergies)

This website is an exhaustive source of information about all kinds of possible allergies.

Association Française pour la Prévention des Allergies

The major objective of the Assocation Française pour la Prévention des Allergies (French Association for Allergy Prevention) is to distribute useful information for the prevention of allergies. Its quarterly publication Oasis-Allergies includes articles on different types of allergy, anti-allergic recipes, household guidelines, etc.

Centre d'Information et de Recherche sur les Intolérances et l'Hygiène Alimentaires (also in Dutch)

CIRIHA is an organisation for information and research on food intolerance and hygiene. Its aim is to support the medical and the paramedical world, food companies and consumers, by offering advising and informing and educating.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Ανεπάρκειες

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Από το αγρόκτημα στο πιρούνι

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Bundesinstitut für Risikobewertung

The German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) is a scientific agency which specialises in risk reduction based on the analysis of the risks.  It addresses areas ranging from food and chemicals to bacteria-related risks assessments.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

Europäische Kommission – GD Forschung – Lebensmittelsicherheit

Here are the European Commission’s DG Research projects that focus on Food Safety.

Europäische Kommission – GD Gesundheit und Verbraucherschutz – Lebensmittelsicherheit

The EU integrated approach to food safety aims to assure a high level of food safety, animal health, animal welfare and plant health within the European Union through coherent farm-to-fork measures and adequate monitoring, while ensuring the effective functioning of the internal market.

Europäische Kommission – GD Landwirtschaft – Landwirtschaft und Lebensmittel

Here are the European Commission’s DG Agriculture projects and positions in fields such as food safety, food quality, and control mechanisms.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

DEFRA - Department for Environment, Food and Rural Affairs (UK)

The Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) brings together the interests of farmers and the countryside; the environment and the rural economy; the food we eat, the air we breathe and the water we drink; to improve the current and future quality of life.

EU Legislation on Agriculture

This website provides multilingual summaries of and information about EU Legislation regarding agriculture.

Europa Comisión – DG Agricultura – Agricultura y Alimentación

Here are the European Commission’s DG Agriculture projects and positions in fields such as food safety, food quality, and control mechanisms.
 

European Commission - DG Agriculture - Agriculture and Food

Here are the European Commission’s DG Agriculture projects and positions in fields such as food safety, food quality, and control mechanisms.

European Commission - DG Health & Consumer Protection - Food Safety

The EU integrated approach to food safety aims to assure a high level of food safety, animal health, animal welfare and plant health within the European Union through coherent farm-to-fork measures and adequate monitoring, while ensuring the effective functioning of the internal market.

European Commission - DG Research - Food Safety

Here are the European Commission’s DG Research projects that focus on Food Safety.

Food Standards Agency (United Kingdom)

The Food Standards Agency is an independent government department set up to protect the public's health and consumer interests in relation to food in UK.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

International Portal on Food Safety, Animal & Plant Health

Developed by FAO in association with other organisations, this website provides a single access point for authorised official international and national information across the sectors of food safety, animal and plant health.

Ministry for Agriculture, Fishery and Forest (United Kingdom)

The Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) brings together the interests of farmers and the countryside; the environment and the rural economy; the food we eat, the air we breathe and the water we drink; to improve the current and future quality of life.

World Food Safety Organisation (WFSO)

The World Food Safety Organisation supports the European Commission, the International Organisation for Standardisation and the corresponding accreditation scheme initiatives for the implementation of the HACCP food safety management system. The WFSO is committed to assisting its members in ensuring food safety from field to plate.  

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Europa Comisión – DG Sanidad y Protección de los Consumidores – Seguridad Alimentaria

The EU integrated approach to food safety aims to assure a high level of food safety, animal health, animal welfare and plant health within the European Union through coherent farm-to-fork measures and adequate monitoring, while ensuring the effective functioning of the internal market.

Europa Comisión – DG Investigación – Seguridad de los Alimentos

Here are the European Commission’s DG Research projects that focus on Food Safety.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Français

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)

This Belgian agency carries out control of foodstuffs and raw materials at all stages of the food chain, develops traceability and identification systems, provides scientific advice on risks regarding food, information on safe food and risk prevention.

ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

The 'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail' (ANSES - French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) evaluates the health and nutritional risks of food for human beings and animals in France.

Commission Européenne – DG Agriculture – Agriculture et Alimentation

Here are the European Commission’s DG Agriculture projects and positions in fields such as food safety, food quality, and control mechanisms.

Commission Européenne – DG Recherche – Sécurité Alimentaire

Here are the European Commission’s DG Research projects that focus on Food Safety.

Commission Européenne – DG SANCO – Sécurité Alimentaire

The EU integrated approach to food safety aims to assure a high level of food safety, animal health, animal welfare and plant health within the European Union through coherent farm-to-fork measures and adequate monitoring, while ensuring the effective functioning of the internal market.

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

The DGCCRF is part of the French Ministry of Finances, Trade and Industry. One of its mission is to protect the safety and health of consumers. The DGCCRF is involved in food safety and quality and controls advertisements, labelling, quality and origins of foods. 

Wagri (Portal français sur l'agriculture et la pêche)

Wagri.fr, the French Portal of Fisheries and Agriculture, provides information on food quality, environmental protection and health and lifestyle.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Ασφαλής χειρισμός τροφίμων

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

Foodnews

Foodnews is a portal dedicated to consumers that provides news and information on nutrition, lifestyle, food and drink, research, etc. It also offers nutritional tips and recommendations and keeps consumers in the loop of new food trends.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

EFSA - European Food Safety Authority

The European Food Safety Authority (EFSA) is the keystone of European Union (EU) risk assessment regarding food safety. In close collaboration with national authorities and in open consultation with its stakeholders, EFSA provides independent scientific advice and clear communication on existing and emerging risks.

European Commission - DG SANCO (Food Safety)

Website of the European Commission with plenty of information on food safety.

FDA - Food and Drug Administration (Centre for Food Safety and Applied Nutrition, United States)

The Food and Drug Administration (FDA) is the US government agency responsible for regulating food (human and animal) dietary supplements, drugs (human and animal), cosmetics, medical devices (human and animal), biologics and blood products in the United States.

Food Standards Agency (United Kingdom)

The Food Standards Agency is an independent government department set up to protect the public's health and consumer interests in relation to food in UK.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

International Scientific Forum on Home Hygiene and Health

The International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH) is a non-profit non-government organisation of scientists and healthcare professionals who play an active role in hygiene policy and scientific research and work together to raise awareness of home hygiene and good hygiene practice.

Irish Food Safety Authority

The Food Safety Authority of Ireland (FSAI) is a statutory, independent and science-based body dedicated to protecting public health and consumer interests in the area of food safety and hygiene, ensuring that food produced, distributed or marketed in Ireland meets the highest standards of food safety and hygiene reasonably available.

Irish Food Safety Promotion Board

The Irish Food Safety Promotion Board promotes food safety, scientific cooperation and laboratory linkages. It carries out research on food safety, communicates food alerts, oversees foodborne disease and develops cost-effective facilities for specialised laboratory testing.

Partnership for Food Safety Educators

The Partnership for Food Safety Educators (PFSE) is dedicated to educating the public about safe food handling to help reduce foodborne illness.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Portal internacional sobre inocuidad de los alimentos y sanidad animal y vegeta

Developed by FAO in association with other organisations, this website provides a single access point for authorised official international and national information across the sectors of food safety, animal and plant health.

Français

ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

The 'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail' (ANSES - French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) evaluates the health and nutritional risks of food for human beings and animals in France.

Le Portail international de sécurité sanitaire des aliments, et de santé animale et végétale

Developed by FAO in association with other organisations, this website provides a single access point for authorised official international and national information across the sectors of food safety, animal and plant health.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Βιταμίνες, ανόργανα άλατα & φυτοσυστατικά

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Bundesinstitut für Risikobewertung

The German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) is a scientific agency which specialises in risk reduction based on the analysis of the risks.  It addresses areas ranging from food and chemicals to bacteria-related risks assessments.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

Die Genetik/Gentechnik Seiten des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

This Centre carries out safety evaluation of genetic operations, authorisation procedures for GMOs market placement, and advises the Federal Government, the Länder and their bodies in questions related to biological safety in the field of genetic engineering.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

Biotechnology and GMOs website

The purpose of this website, managed by the Joint Research Centre of the European Commission on behalf of the directorate General for the Environment, is to publish information and to receive comments from the public regarding notifications about deliberate field trials and placing GMOs on the market.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

EFSA - European Food Safety Authority

The European Food Safety Authority (EFSA) is the keystone of European Union (EU) risk assessment regarding food safety. In close collaboration with national authorities and in open consultation with its stakeholders, EFSA provides independent scientific advice and clear communication on existing and emerging risks.

European Federation for Biotechnology

The European Federation of Biotechnology (EFB) is the association of scientific institutes, societies, companies, biotechnology associations and personal members active or interested in biotechnology and its safe and beneficial applications.

European Food Safety Authority (EFSA) - pages on GMOs

The EFSA addresses scientific issues related to nutrition and genetically modified organisms (GMOs). The EFSA role in the approval of GMOs is to provide scientific advice to European Union Institutions and Member States on the safety and risks for human and animal health and also for the environment.

European Initiative for Biotechnology Education

The European Initiative for Biotechnology Education (EIBE) seeks to promote skills, enhance understanding and facilitate public debate throughout Europe. Its website contains a lot of downloadable teaching materials for 16 -19 year olds.

GMO Compass

This website project is financially supported by the European Union within the European Commission’s Sixth Framework Programme. GMO Compass is the work of independent science journalists. This website provides information about GMOs, environmental safety and human health safety.

GMO regulations (Sweden)

This Swedish website aims to provide information about the legislation in force and the requirements that apply to various types of activities for people who use gene technology, or who are interested in the subject.

Institute for Food Science and Technology

The Institute of Food Science and Technology (IFST) is the leading Europe-based independent professional qualifying body for food scientists and technologists. It aims to advance the standing of food science and technology as a subject and a profession, and to serve the interests of the public and its members.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Français

Bioforum - Organisation belge pour le développement de l'agriculture biologique (also in Dutch)

Bioforum is the umbrella organisation for biological agriculture and nutrition. The organisation acts as the voice of its members, biological farmers and processors, salesmen and consumers.

Site interministériel sur les OGMs

This French government website answers the most frequently asked questions about GMOs. The website provides fact sheets, information about regulation, current and future experiments, as well as trade on the European Market.

Italiano

Biosafety Clearing-House Italiana

The Biosafety Clearing-House (BCH) is an Internet-based information exchange system which aims to facilitate the exchange of scientific, technical, environmental and legal information on GMOs, for persons involved in the risk assessment and risk management of GMOs, and the general public.

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Διαβήτης

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

Europäische Kommission – GD Forschung – Diabetes

Here are the European Commission’s DG Research projects that focus on Diabetes.

Europäische Kommission - GD Gesundheit und Verbraucherschutz - Diabetes

Here are the European Commission’s DG Health & Consumer Protection (DG SANCO) projects that focus on Diabetes.
 

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

CDC (Physical Activity)

CDC is at the forefront of public health efforts to prevent and control infectious and chronic diseases, injuries, workplace hazards, disabilities, and environmental health threats. It applies research and findings to improve people’s daily lives and it responds to health emergencies.

Diabesity

DIABESITY is a European Union Framework Programme VI Integrated Project that brings together basic and clinical scientists and aims to identify new genes implicated in obesity and to develop strategies for validating these genes as targets for future pharmacological manipulation.

Diabetes UK

Diabetes UK is a large charity devoted to the care and treatment of people with diabetes. They provide practical support and information to help patients manage their diabetes.

European Commission - DG Health & Consumer Protection - Diabetes

Here are the European Commission’s DG Health & Consumer Protection (DG SANCO) projects that focus on Diabetes.

European Commission - DG Research - Diabetes

Here are the European Commission’s DG Research projects that focus on Diabetes.

Exgenesis

EXGENESIS is a consortium of 27 partners from 13 member states, supported throught Priority 1 (Life Sciences, Genomics and Biotechnology for Health) of Framework Programme 6 of the European Union. It aims to provide insights into the reasons why poor diet and lack of exercise contribute to increasing levels of obesity and diabetes.

Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence (HELENA)

Adolescence is a crucial period in life and implies multiple physiological and psychological changes that affect nutritional needs and habits. The HELENA proposal includes cross-sectional, crossover and pilot community intervention multicentre studies, as an integrated approach to this problem.

International Diabetes Federation (IDF)

La Federación Internacional de la Diabetes (FID) es el defensor mundial de las personas diabéticas y su proveedor de asistencia médica. La Federación trabaja junto con todas sus asociaciones miembro para mejorar la calidad de vida de estos enfermos en todo el mundo. Su objetivo es promover la asistencia, prevención y cura de la diabetes.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Europa Comisión – DG Investigación – Diabetes

Here are the European Commission’s DG Research projects that focus on Diabetes.

Europa Comisión – DG Sanidad y Protección de los Consumidores – Diabetes

Here are the European Commission’s DG Health & Consumer Protection (DG SANCO) projects that focus on Diabetes.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Français

Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD)

This organisation aims to help young diabetics and their families to live better with their diabetes.

Association pour la Recherche sur le Diabète

This is a non-profit association aiming to support diabetes research and improve the well-being of diabetic patients.

Commission Européenne - DG SANCO - Diabète

Here are the European Commission’s DG Health & Consumer Protection (DG SANCO) projects that focus on Diabetes.

Commission Européenne – DG Recherche – Diabète

Here are the European Commission’s DG Research projects that focus on Diabetes.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Διατροφή & έλεγχος του βάρους

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Aberdeen Centre for Energy Regulation and Obesity

The Aberdeen Centre for Energy Regulation and Obesity (ACERO) aims to promote the collaboration between scientists within the Aberdeen area who have interests in the study of energy balance and regulation in the context of the development of obesity.

Adipositas-online

Adipositas-online provides information of the Diet and Obesity Research Project on "Dietary and genetic influences on susceptibility or resistance to weight gain on a high fat diet".

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

Canadian Council of Food and Nutrition

The Canadian Council of Food and Nutrition (CCFN) is a national, non-profit organisation that acts as a catalyst in advancing the nutritional health and well-being of all Canadians. Priority areas are childhood obesity, trans fat and Canada's Food Guide.

CDC (Physical Activity)

CDC is at the forefront of public health efforts to prevent and control infectious and chronic diseases, injuries, workplace hazards, disabilities, and environmental health threats. It applies research and findings to improve people’s daily lives and it responds to health emergencies.

European Association for the Study of Obesity (EASO)

The EASO has members from a wide range of professions including sports specialists, dieticians, doctors and scientists. EASO aims to promote research into obesity, facilitate contact between individuals and organisations, and promote action that tackles the obesity epidemic.

European Federation of Associations of Dietitians

The European Federation of Dietitians (EFAD) aims to promote the development of the dietetic profession, to develop dietetics on a scientific and professional level, to facilitate communication between national dietetic associations and other organisations, and to encourage a better nutrition situation for the population of the member countries of the Council of Europe.

Food Communications Information Service, University College Cork

The Food Communications Information Service (FCIS) was established by the University College of Cork and aims to liaise with 'food' interest groups including consumer groups, regulatory agencies, the food industry and the media.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

International Obesity Task Force

The International Obesity Task Force (IOTF) is committed to alerting the world to the growing health crisis threatened by soaring levels of obesity. It works together with the World Health Organisation, other NGOs and stakeholders to address this challenge.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Français

Obesite-enfant.com

This website provides valuable information for parents about child obesity.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Διατροφικές ασθένειες

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Διατροφικές διαταραχές

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

Eating Disorders Association

The Eating Disorders Association is a charity based in the UK providing information, help and support for people affected by eating disorders in particular, anorexia and bulimia nervosa.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Kids Health

The Kids Health website provides families with accurate, up-to-date, useful and jargon-free health information. Kids Health has separate areas for kids, teens and parents and contains thousands of features, articles, animations developed by experts in the health of children and teens.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Διατροφογενετική

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

Centre for Human Nutrigenomics

The Centre for Human NutriGenomics aims at establishing an international centre of expertise combining excellent pre-competitive research and high quality (post)graduate training in the fields of genomics, nutrition and human health.

European Nutrigenomics Organisation (NuGO)

NuGO (‘European Nutrigenomics Organisation: linking genomics, nutrition and health research’) is a Network funded through the EU 6th Framework Programme for Research and Technology. Its purpose is to overcome the fragmentation of research, giving European researchers the opportunity to work together, share facilities and their expertise.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Επεξεργασία τροφίμων

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

Institute for Food Science and Technology

The Institute of Food Science and Technology (IFST) is the leading Europe-based independent professional qualifying body for food scientists and technologists. It aims to advance the standing of food science and technology as a subject and a profession, and to serve the interests of the public and its members.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

PASSCLAIM

PASSCLAIM aims to produce a generic tool for assessing the scientific support for health-related claims for foods and food components.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Επιλογή τροφίμων

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Ετικέτες τροφίμων & ισχυρισμοί

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

EUFIC's Coolfoodplanet Website for Kids (also in French)

The EUFIC Coolfoodplanet website focuses in particular on food-related information for children and teenagers and presents information in an accessible, entertaining and didactic way.

FDA - Food and Drug Administration (Centre for Food Safety and Applied Nutrition, United States)

The Food and Drug Administration (FDA) is the US government agency responsible for regulating food (human and animal) dietary supplements, drugs (human and animal), cosmetics, medical devices (human and animal), biologics and blood products in the United States.

Food Standards Agency (United Kingdom)

The Food Standards Agency is an independent government department set up to protect the public's health and consumer interests in relation to food in UK.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Joint Health Claims Initiative

The Joint Health Claims Initiative offers pre-market advice and a Code of Practice for the food industry, enforcers and consumers, to ensure that health claims on food are both scientifically truthful and legally acceptable.

PASSCLAIM

PASSCLAIM aims to produce a generic tool for assessing the scientific support for health-related claims for foods and food components.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Καρδιαγγειακά νοσήματα

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

Europäische Kommission – Gesundheitsportal über Herz-Kreislauf-Erkrankungen

The EU Health portal is managed by the European Commission’s  Directorate General for Health and Consumer Protection. It includes a wide range of information and data on health-related issues and activities at both European and international level. Here is the link to the cardiovascular disease-related pages of that website.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Heart Foundation

The British Heart Foundation is at the forefront of the fight against heart disease, funding research, education, care and much more. It aims to play a leading role in the fight against diseases of the heart and circulation so that they are no longer a major cause of disability and premature death.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

CDC (Physical Activity)

CDC is at the forefront of public health efforts to prevent and control infectious and chronic diseases, injuries, workplace hazards, disabilities, and environmental health threats. It applies research and findings to improve people’s daily lives and it responds to health emergencies.

European Commission - Public Health Thematic Portal on Cardiovascular diseases

The EU Health portal is managed by the European Commission’s  Directorate General for Health and Consumer Protection. It includes a wide range of information and data on health-related issues and activities at both European and international level. Here is the link to the cardiovascular disease-related pages of this website.

European Society of Cardiology (ESC)

The European Society of Cardiology (ESC) implements a variety of scientific and educational activities including the coordination of clinical practice guidelines, education courses and initiatives and pan-European surveys on specific disease areas. The ESC promotes cardiovascular disease prevention messages to the general public.

Food Standards Agency (FSA) - pages on Healthy Heart

The Food Standards Agency is an independent government department set up to protect the public's health and consumer interests in relation to food in UK. Here is the link to the FSA's web pages dedicated to Heart Health.

Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence (HELENA)

Adolescence is a crucial period in life and implies multiple physiological and psychological changes that affect nutritional needs and habits. The HELENA proposal includes cross-sectional, crossover and pilot community intervention multicentre studies, as an integrated approach to this problem.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

WHO atlas of heart disease and stroke

The World Health Organisation published in 2004 an atlas which addresses the global epidemic of heart disease and stroke. This reference material has been designed for use by policy makers, national and international organisations, health professionals and the general public.

World Health Organisation (WHO) - pages on Cardiovascular Diseases

This section of the WHO’s website provides links to activities, reports, news and events, as well as contacts and cooperating partners in the various WHO programmes and offices working on cardiovascular diseases. Links to related web sites and topics are also provided.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Organización Mundial de la Salud (OMS) – página sobre las Enfermedades Cardiovasculares

This section of the WHO’s website provides links to activities, reports, news and events, as well as contacts and cooperating partners in the various WHO programmes and offices working on cardiovascular diseases. Links to related web sites and topics are also provided.

Français

Fédération Française de Cardiologie (FFC)

The French Federation of Cardiology is a French state-approved association. It has two main missions: the first is to inform the general public with the aim of preventing cardiovascular disease and the second is to promote and foster research in cardiology.
 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) – pages dédiées aux Maladies Cardiovasculaires

This section of the WHO’s website provides links to activities, reports, news and events, as well as contacts and cooperating partners in the various WHO programmes and offices working on cardiovascular diseases. Links to related web sites and topics are also provided.
 

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Καρκίνος

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

Deutsche Krebsgesellschaft (DKG)

The Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) is a large scientific society specialised in cancer. This umbrella organisation groups academic and non-academic parties involved in the research and treatment of cancer. Its website is meant for health professionals, scientists, patients and general public.

Deutsches Krebsforschungzentrum (DKFZ)

Le Haut Conseil Espagnol des Sports (CSD) est l'agent central de l'administration responsable du sport. Au niveau local, les municipalités agissent en collaboration avec l'administration publique pour la promotion et le développement de l'exercice physique et des activités sportives.

Europäische Kommission – Gesundheitsportal über Krebs

The EU Health portal is managed by the European Commission’s  Directorate General for Health and Consumer Protection. It includes a wide range of information and data on health-related issues and activities at both European and international level. Here is the link to the cancer-related pages of this website.

Krebsinformationsdienst

Information service of the Deutsches Krebsforschungszentrum (the German Cancer Research Center), this website provides a wealth of information on cancer, aimed to patients and members of the public interested in current knowledge of cancer.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

Cancer Research United Kingdom

Cancer Research UK is a British charity dedicated to cancer research. This website provides a wealth of information about cancer and research.

European Association for Cancer Research (EACR)

The European Association for Cancer Research (EACR) supports cancer research and facilitates communication about cancer. It provides up-to-date information on significant events and initiatives in the European and International fields of oncology.

European Commission - Public Health Thematic Portal on Cancer

The EU Health portal is managed by the European Commission’s  Directorate General for Health and Consumer Protection. It includes a wide range of information and data on health-related issues and activities at both European and international level. Here is the link to the cancer-related pages of this website.

Food Standards Agency (FSA) - pages on Cancer

The Food Standards Agency is an independent government department set up to protect the public's health and consumer interests in relation to food in UK. Here is the link to the FSA's web pages dedicated to cancer.

International Agency for Research on Cancer (IARC)

The International Agency for Research on Cancer (IARC) is part of the World Health Organisation. Its mission is to coordinate and conduct research on the causes and mechanisms of human cancer, and to develop scientific strategies for cancer control. The Agency is a dissemination agent of scientific knowledge in these areas.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

National Cancer Research Network (NCRN)

The UK National Cancer Research Network (NCRN) provides the NHS with the infrastructure to support cancer clinical trials in England. This website includes resources and useful links for health professionals from the cancer research, for healthcare professionals and health organisations and for the public interested in the NCRN’s activities.

National Health Service (NHS) - pages on Cancer

The National Health Service (NHS) provides healthcare for all UK citizens. The NHS is managed by the Department of Health, which sets overall policy on health issues. It edits an Health Encyclopedia including specific pages on Cancer: here is the link.

UK Department of Health - pages on Cancer

The UK Department of Health publishes information, policy documents and advice for healthcare professionals involved in the prevention, diagnosis and treatment of all types of cancer.

World Health Organisation (WHO) - pages on Cancer

This section of the WHO’s website provides links to activities, reports, news and events, as well as contacts and cooperating partners in the various WHO programmes and offices working on cancer. Links to related web sites and topics are also provided.

Worldwide Cancer Research

The Association for International Cancer Research (AICR) is an independent charity whose aim is to support fundamental research into the causes and prevention of cancer. Their website provides cancer information covering many forms and symptoms of the disease, as well as prevention and treatment. 

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Organización Mundial de la Salud (OMS) – página sobre el Cáncer

This section of the WHO’s website provides links to activities, reports, news and events, as well as contacts and cooperating partners in the various WHO programmes and offices working on cancer. Links to related web sites and topics are also provided.

Français

Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC)

The International Agency for Research on Cancer (IARC) is part of the World Health Organisation. Its mission is to coordinate and conduct research on the causes and mechanisms of human cancer, and to develop scientific strategies for cancer control. The Agency is a dissemination agent of scientific knowledge in these areas.

INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale - pages dédiées au Cancer

The National Institute for Health and Medical Research (INSERM) is a French public organisation dedicated to biological, medical and public health research. Here is an useful link to INSERM’s pages providing health information about Cancer and Cancer Research progresses in France.

Institut Gustave-Roussy (IGR)

The Institute Gustave-Roussy (IGR) is a large European anticancer centre, whose missions are to treat patients suffering from cancer, conduct research and develop new therapies, and to pass on knowledge and know-how to the medical and scientific communities in France and worldwide.

Institut National du Cancer

The French National Cancer Institute was created to gather information and manage cancer issues in France: its role is to enhance cooperation between actors and its mission is to initiate and support the national policy for oncology and bring it to the international stage.

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) - pages dédiées au Cancer

This section of the WHO's website provides links to activities, reports, news and events, as well as contacts and cooperating partners in the various WHO programmes and offices working on cancer. Links to related web sites and topics are also provided.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Κατανόηση των τροφίμων

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

CODEX Alimentarius Commission

The Codex Alimentarius Commission was created to develop food standards, guidelines and related texts such as codes of practice under the Joint FAO/WHO Food Standards Programme. It aims to protect consumer health, ensure fair trade practices in the food trade and promote the coordination of all food standards work undertaken by international governmental and non-governmental organisations.

European Nutrition Leadership Programme (ENLP)

The European Nutrition Leadership Programme (ENLP) aims to assist the development of future leaders in the field of human nutrition in Europe. It also aims to promote nutritional well-being through a multidisciplinary and multicultural network of nutritionists that is internationally recognised for its quality in science and communication.

FAO - FAOSTAT (Database)

FAOSTAT is an online and multilingual database currently containing over 3 million time-series records covering international statistics in areas such as: production, trade, food balance sheets, producer prices, forest products, codex alimentarius food quality control, food aid shipments, etc.

FAO - Food and Agriculture Organisation (Food and Nutrition)

The FAO aims to create sustainable improvements in nutrition, especially among nutritionally vulnerable households and population groups; raise awareness of the benefits of combating hunger and reducing malnutrition; assist countries in identifying people who are food insecure and vulnerable to nutritional problems; promote food safety and prevent foodborne diseases; focus on consumer protection and fair practices in food trade.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Irish Universities Nutrition Alliance

OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development (Agriculture, Food and Fisheries)

The OECD groups 30 member countries sharing a commitment to democratic government and the market economy. Best known for its publications and its statistics, its work covers economic and social issues from macroeconomics, to trade, education, development and science and innovation.

UN - United Nations Standing Committee on Nutrition

The mandate of the SCN is to raise awareness of nutrition problems and mobilise commitment to solve them - at global, regional and national levels.

WHO - World Health Organisation

The World Health Organisation is the United Nations specialised agency for health. WHO's objective is the attainment by all people of the highest possible level of health, defined as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Saludalia (Alimentación y Adolescencia)

The Saludalia website provides services, advice, news and information on general nutrition and, in particular, on adolescent nutrition. It also gives recommendations in an easy and entertaining way on how to eat healthily and enjoy a healthy life.

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria

The SENC (Spanish Society of Community Nutrition) website offers comprehensive information on nutrition and informs of news and events taking place within nutrition community worldwide.

Français

Health & Food

Website with extensive and useful information and articles on food and a healthier lifestyle.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Società Italiana di Nutrizione Umana

The Società Italiana di Nutrizione Umana (Italian Society of Human Nutrition) focuses on the biochemical and sociological aspects of human nutrition. Its website aims to provide the general public with correct information on food and nutrition.

Nederlands

Nutrition Information Center

The Nutrition Information Center (NICE) gathers and disseminates, under the supervision of its scientific advisory panel, scientific and educational information about nutrition and health.

Voedingcentrum (National Nutrition Centre of the Netherlands)

The National Nutrition Centre of The Netherlands aims to stimulate and increase food quality awareness, to ensure safe and healthy eating.

Λειτουργικά τρόφιμα

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

ILSI - The International Life Science Institute

ILSI Europe was established to identify and evaluate scientific issues relating to nutrition, food safety, toxicology, risk assessment and the environment. The aim is to advance the understanding and resolution of scientific issues in these areas.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Français

Institut des Nutraceutiques et des Aliments Fonctionnels (Canada)

The 'Institut des Nutraceutiques et des Aliments Fonctionnels' (INAF - Nutraceutics and Functional Foods Institute) aims to assemble the expertise needed to meet the public's general expectations regarding functional foods and nutraceuticals.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Λίπη

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Aberdeen Centre for Energy Regulation and Obesity

The Aberdeen Centre for Energy Regulation and Obesity (ACERO) aims to promote the collaboration between scientists within the Aberdeen area who have interests in the study of energy balance and regulation in the context of the development of obesity.

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Heart Foundation

The British Heart Foundation is at the forefront of the fight against heart disease, funding research, education, care and much more. It aims to play a leading role in the fight against diseases of the heart and circulation so that they are no longer a major cause of disability and premature death.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

Canadian Council of Food and Nutrition

The Canadian Council of Food and Nutrition (CCFN) is a national, non-profit organisation that acts as a catalyst in advancing the nutritional health and well-being of all Canadians. Priority areas are childhood obesity, trans fat and Canada's Food Guide.

European Federation for the Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid)

The European Federation for the Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid) is a Federation of European Fats and Oil societies and associations: it is a network of 1500 lipid professionals and companies working together to improve lipid science and technology in Europe.

Food Standards Agency (FSA) - pages on Fats

The Food Standards Agency is an independent government department set up to protect the public's health and consumer interests in relation to food in UK. Here is the link to FSA's web pages dedicated to fats.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

International Society for Fat Research (ISF)

This is a federation of national and regional scientific associations active in the research on fats, oils, and lipids.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Français

Association Française pour l’Etude des Corps Gras (AFECG)

The French Association for the Study of Fats (AFECG) gathers experts in the field of fats and their by-products in order to respond to the need of interested parties.
 

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Μολυσματικοί παράγοντες τροφίμων

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

FDA - Food and Drug Administration (Centre for Food Safety and Applied Nutrition, United States)

The Food and Drug Administration (FDA) is the US government agency responsible for regulating food (human and animal) dietary supplements, drugs (human and animal), cosmetics, medical devices (human and animal), biologics and blood products in the United States.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

International Scientific Forum on Home Hygiene and Health

The International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH) is a non-profit non-government organisation of scientists and healthcare professionals who play an active role in hygiene policy and scientific research and work together to raise awareness of home hygiene and good hygiene practice.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Οδοντική φροντίδα

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Dental Health Foundation

This UK-based charity aims to help people improve their oral health through a range of activities. Its website is aimed at the general public, press and professionals. It provides information and resources for dental health education and promotion.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

Dental Health Foundation of Ireland

The Irish Dental Health Foundation facilitates and supports the promotion of oral health in Ireland. The Foundation works with the Department of Health and Children. This website provides numerous tips and information about dental and oral health.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Français

Association Dentaire Française

The French Dental Association gathers 26 professional organisms in the dental health field. This association is particularly involved in the continuing education of dentists and provides them with publications, bibliographic databases, and news related to their profession.

Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD)

The French dental profession created the UFSBD to develop oral and dental prevention. It  has become an organisation for the promotion of oral and dental health recognised by French authorities and it is a collaborative centre to the WHO. This website provides valuable information for professionals, the general public and the media.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Οστεοπόρωση

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

Bone and Joint Decade (2000-2010)

The Bone and Joint Decade was launched in 2000 by the World Health Organisation to improve the health-related quality of life for people with musculoskeletal disorders. The Decade aims to raise awareness and promote positive actions to combat musculoskeletal disorders, including osteoporosis.

Bone Research Society (BRS)

The Bone Research Society (BRS) is a large scientific society dedicated to clinical and basic research into mineralised tissues.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

CDC (Physical Activity)

CDC is at the forefront of public health efforts to prevent and control infectious and chronic diseases, injuries, workplace hazards, disabilities, and environmental health threats. It applies research and findings to improve people’s daily lives and it responds to health emergencies.

Foundation for Osteoporosis Research and Education (FORE)

As a non-profit resource centre, the Foundation for Osteoporosis Research and Education is dedicated to preventing osteoporosis through research and education of the public and medical community to increase awareness of risk, detection, prevention and treatment.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

International Osteoporosis Foundation (IOF)

The International Osteoporosis Foundation (IOF) is a non-profit, non-governmental foundation. It is a global alliance of patients, medical and research societies, scientists, healthcare professionals, and companies concerned about bone health. Its website provides information to the general public and health professionals.

National Osteoporosis Society (NOS)

The National Osteoporosis Society is a UK charity dedicated to improving the prevention, diagnosis, and treatment of this bone disease.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Français

Association des Femmes Contre l’Ostéoporose (AFCOP)

The Women Association Against Osteoporosis disseminates information and advice on osteoporosis, its prevention and treatments.

Groupe de Recherche et d'Information sur les Ostéoporoses (GRIO)

The Group for Research and Information on Osteoporosis comprising health professionals and researchers, disseminates information in order to fight against osteoporosis.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Παχυσαρκία

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

Europäische Kommission – GD Forschung – Fettleibigkeit

Here are the European Commission’s DG Research projects that focus on Obesity.

Weltgesundheitorganisation – Regionalbüro für Europa – Fettleibigkeit

These pages of the WHO Regional Office for Europe provide general information on obesity in Europe and WHO Europe’s activities in that field.

English

Aberdeen Centre for Energy Regulation and Obesity

The Aberdeen Centre for Energy Regulation and Obesity (ACERO) aims to promote the collaboration between scientists within the Aberdeen area who have interests in the study of energy balance and regulation in the context of the development of obesity.

Adipositas-online

Adipositas-online provides information of the Diet and Obesity Research Project on "Dietary and genetic influences on susceptibility or resistance to weight gain on a high fat diet".

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

Association for the Study of Obesity (ASO)

The Association for the Study of Obesity (ASO) is a UK organisation dedicated to the understanding and treatment of obesity. Its three key objectives are to promote professional awareness of obesity, to educate and disseminate recent research on the causes, consequences, treatment, and prevention of obesity, to prioritise obesity and provide opinion leadership in the UK.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

Canadian Council of Food and Nutrition

The Canadian Council of Food and Nutrition (CCFN) is a national, non-profit organisation that acts as a catalyst in advancing the nutritional health and well-being of all Canadians. Priority areas are childhood obesity, trans fat and Canada's Food Guide.

CDC (Physical Activity)

CDC is at the forefront of public health efforts to prevent and control infectious and chronic diseases, injuries, workplace hazards, disabilities, and environmental health threats. It applies research and findings to improve people’s daily lives and it responds to health emergencies.

European Association for the Study of Obesity (EASO)

The EASO has members from a wide range of professions including sports specialists, dieticians, doctors and scientists. EASO aims to promote research into obesity, facilitate contact between individuals and organisations, and promote action that tackles the obesity epidemic.

European Commission - DG Research - Obesity

Here are the European Commission’s DG Research projects that focus on Obesity.

Food Standards Agency (FSA) - pages on Obesity

The Food Standards Agency is an independent government department set up to protect the public's health and consumer interests in relation to food in UK. Here is the link to FSA's web pages dedicated to obesity.

Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence (HELENA)

Adolescence is a crucial period in life and implies multiple physiological and psychological changes that affect nutritional needs and habits. The HELENA proposal includes cross-sectional, crossover and pilot community intervention multicentre studies, as an integrated approach to this problem.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

International Obesity Task Force

The International Obesity Task Force (IOTF) is committed to alerting the world to the growing health crisis threatened by soaring levels of obesity. It works together with the World Health Organisation, other NGOs and stakeholders to address this challenge.

The Obesity Society, NAASO

NAASO, the Obesity Society, is a scientific society dedicated to the study of obesity. The Obesity Society is committed to encouraging research into the causes and treatment of obesity, and to keep the medical community and public informed of new advances.

UK Department of Health - pages on Obesity

The UK Health Department publishes information, policy documents and advice for the general public and healthcare professionals involved in the prevention, diagnosis and treatment of obesity.

World Health Organisation (WHO) - pages on Obesity

This section of WHO’s website provide links to descriptions of activities, reports, news and events, as well as contacts and cooperating partners in the various WHO programmes and offices working on obesity. Links to related web sites and topics are also provided.

World Health Organisation (WHO) - Regional Office for Europe - pages on Obesity

These pages of the WHO Regional Office for Europe provide general information on obesity in Europe and WHO Europe’s activities in that field.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Europa Comisión – DG Investigación – Obesidad

Here are the European Commission’s DG Research projects that focus on Obesity.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Organización Mundial de la Salud (OMS) – página sobre la Obesidad

This section of WHO’s website provide links to descriptions of activities, reports, news and events, as well as contacts and cooperating partners in the various WHO programmes and offices working on obesity. Links to related web sites and topics are also provided.

Français

“Manger et Bouger”

The French Ministry for Health and Solidarities and the National Institute of Prevention and Education for Health (INPES) have a website dedicated to the National Program for Nutrition and Health (PNNS) and related communication campaigns, meant for general public and professional use.

Commission Européenne – DG Recherche – Obésité

Here are the European Commission’s DG Research projects that focus on Obesity.

INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale - pages dédiées à l'Obesité des jeunes

The National Institute for Health and Medical Research (INSERM) is a French public organisation dedicated to biological, medical and public health research. Here is an useful link to INSERM’s pages providing health information about childhood and teenage obesity.
 

Obesite.com (site francophone sur l'obésité)

This is an extensive website on obesity. Experts on obesity give clear and scientifically founded answers to questions such as: What is the origin of obesity? What are the health risks? How to treat obesity? What can you eat when you suffer from obesity?

Obesite-enfant.com

This website provides valuable information for parents about child obesity.

OMS – Bureau Régional pour l’ Europe – pages sur l’Obesité

These pages of the WHO Regional Office for Europe provide general information on obesity in Europe and WHO Europe’s activities in that field.
 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) - pages sur l'Obésité

This section of WHO’s website provide links to descriptions of activities, reports, news and events, as well as contacts and cooperating partners in the various WHO programmes and offices working on obesity. Links to related web sites and topics are also provided.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Πρόσθετα τροφίμων

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Bundesinstitut für Risikobewertung

The German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) is a scientific agency which specialises in risk reduction based on the analysis of the risks.  It addresses areas ranging from food and chemicals to bacteria-related risks assessments.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

Verbraucher Initiative

The Verbraucher Initiative (Consumer Initiative) is founded by a community of critical consumers and aims to provide sound information about consumer protection in the fields of the environment, society and health.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

EFSA - European Food Safety Authority

The European Food Safety Authority (EFSA) is the keystone of European Union (EU) risk assessment regarding food safety. In close collaboration with national authorities and in open consultation with its stakeholders, EFSA provides independent scientific advice and clear communication on existing and emerging risks.

EU Legislation on Food Additives

Webpage on the EU legislation on food additives: how food additives are to be used; when they are authorised; the concerning Directives and Legislation.

Institute for Food Science and Technology

The Institute of Food Science and Technology (IFST) is the leading Europe-based independent professional qualifying body for food scientists and technologists. It aims to advance the standing of food science and technology as a subject and a profession, and to serve the interests of the public and its members.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

International Programme on Chemical Safety (IPCS)

The International Programme on Chemical Safety (IPCS) is a joint programme of the International Labour Organisation, the United Nations Environment Programme and the World Health Organisation, implementing activities related to chemical safety. IPCS main roles are to establish the scientific basis for safe use of chemicals, and to strengthen national capacities for chemical safety.

Irish Food Safety Authority

The Food Safety Authority of Ireland (FSAI) is a statutory, independent and science-based body dedicated to protecting public health and consumer interests in the area of food safety and hygiene, ensuring that food produced, distributed or marketed in Ireland meets the highest standards of food safety and hygiene reasonably available.

Irish Food Safety Promotion Board

The Irish Food Safety Promotion Board promotes food safety, scientific cooperation and laboratory linkages. It carries out research on food safety, communicates food alerts, oversees foodborne disease and develops cost-effective facilities for specialised laboratory testing.

JECFA - Joint Expert Group on Food Additives (FAO)

The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) is an international expert scientific committee aimed to evaluate the safety of food additives. Its work now also includes the evaluation of contaminants, naturally occurring toxicants and residues of veterinary drugs in food.

JECFA- Joint Expert Group on Food Additives (WHO)

The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) is an international expert scientific committee aimed to evaluate the safety of food additives. Its work now also includes the evaluation of contaminants, naturally occurring toxicants and residues of veterinary drugs in food.

University of Reading (EU law, UK law, E-numbers)

This website provides an overview of all the European laws and directives relating to food additives.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Français

ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

The 'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail' (ANSES - French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) evaluates the health and nutritional risks of food for human beings and animals in France.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Πρωτεΐνες

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Σωματική δραστηριότητα

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Bundesinstitut für Sportwissenschaft

The Federal Institute for Sport Sciences determines research objectives in the field of sport, to initiate, promote and coordinate the research and the transfer of the research results into practice. 
 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Adipositas-online

Adipositas-online provides information of the Diet and Obesity Research Project on "Dietary and genetic influences on susceptibility or resistance to weight gain on a high fat diet".

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

CDC (Physical Activity)

CDC is at the forefront of public health efforts to prevent and control infectious and chronic diseases, injuries, workplace hazards, disabilities, and environmental health threats. It applies research and findings to improve people’s daily lives and it responds to health emergencies.

EUFIC's Coolfoodplanet Website for Kids (also in French)

The EUFIC Coolfoodplanet website focuses in particular on food-related information for children and teenagers and presents information in an accessible, entertaining and didactic way.

European Commission - DG Education and Culture - Sport

Within the EU Directorate-General Education and Culture, is the Sport Unit, which is responsible for the cooperation within the Commission and with other institutions on sport-related issues. It provides, among others, a wealth of links and contact with member state sport federations and sport associations.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Kids Health

The Kids Health website provides families with accurate, up-to-date, useful and jargon-free health information. Kids Health has separate areas for kids, teens and parents and contains thousands of features, articles, animations developed by experts in the health of children and teens.

The European network for the promotion of Health-Enhancing Physical Activity (HEPA Europe)

The European network for the promotion of health-enhancing physical activity (HEPA Europe) is a collaborative project of the WHO which works for better health through physical activity, by strengthening and supporting efforts to increase participation and improve the conditions for healthy lifestyles.

World Health Organisation (WHO) - Move for Health Initiative

The 55th World Health Assembly in May 2002 edited a resolution on Diet, Physical Activity and Health which “Urges Member States to celebrate a ‘Move for Health’ day each year to promote physical activity as an essential for health and well being”. The related website is dedicated to health activity benefits and related policies.
 
 

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Consejo Superior de Deportes (CSD)

The Spanish Higher Sports Council (CSD) is the central body in public administration responsible for Sport. At local level, the municipalities operate in conjunction with public administration for the promotion and development of physical exercise and sports activities.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Français

L'Ansem (Sport et Médecine)

The Ansem website focuses primarily on physical activity. It provides information on the favourable impact of physical activity on health and also on the negative impact of inactivity on one's health condition.

Ministère Français de la Jeunesse et des Sports

In France, the Ministry of Youth and Sports and the Ministry of Education are responsible for most physical and sporting activities. The Ministry of Youth and Sports is responsible for promoting all forms of sporting activities for all ages.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Τρόφιμα για όλες τις ηλικίες

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Heart Foundation

The British Heart Foundation is at the forefront of the fight against heart disease, funding research, education, care and much more. It aims to play a leading role in the fight against diseases of the heart and circulation so that they are no longer a major cause of disability and premature death.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

EUFIC's Coolfoodplanet Website for Kids (also in French)

The EUFIC Coolfoodplanet website focuses in particular on food-related information for children and teenagers and presents information in an accessible, entertaining and didactic way.

Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence (HELENA)

Adolescence is a crucial period in life and implies multiple physiological and psychological changes that affect nutritional needs and habits. The HELENA proposal includes cross-sectional, crossover and pilot community intervention multicentre studies, as an integrated approach to this problem.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Irish Universities Nutrition Alliance

Kids Health

The Kids Health website provides families with accurate, up-to-date, useful and jargon-free health information. Kids Health has separate areas for kids, teens and parents and contains thousands of features, articles, animations developed by experts in the health of children and teens.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Français

Association Enfance et Nutrition

The Association Enfance et Nutrition (Child Nutrition Association) provides children, parents, teachers and health practitioners with quality information on child nutrition.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Υγεία των ζώων

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

EFSA- European Food Safety Authority

The European Food Safety Authority (EFSA) covers all issues that directly or indirectly affect the safety of food and feed, including animal health and welfare.

European Commission - DG Health & Consumer Protection - Food Safety

The EU integrated approach to food safety aims to assure a high level of food safety, animal health, animal welfare and plant health within the European Union through coherent farm-to-fork measures and adequate monitoring, while ensuring the effective functioning of the internal market.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

International Portal on Food Safety, Animal & Plant Health

Developed by FAO in association with other organisations, this website provides a single access point for authorised official international and national information across the sectors of food safety, animal and plant health.

The World Organisation for Animal Health (OIE)

The World Organisation for Animal Health is an international organisation whose mission it is to improve the health and the welfare of animals all over the world regardless of the cultural practices or the economic situations in member countries.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Français

AFSCA - Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (Belgique)

The AFSCA is a Belgian agency dealing with animal health and assignments relating to human health and the safety of the food chain.
 

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) - Santé animale

The AFSCA is a Belgian agency dealing with animal health and assignments relating to human health and the safety of the food chain.

ANSES - Agence Française de Sécurité Sanitaire de Aliments

The ANSES is a French public organisation dedicated to health and nutritional risks in both human and animal food. Its missions are to assess risks and carry out researches to tackle those risks. In particular, ANSES is in charge of research and scientific support with regard to animal health and diseases of animal origin. ANSES has also some responsibilities in the field of veterinary drugs.

Italiano

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Nederlands

Federal Agentshap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Dierengezondheid

The FAVV is a Belgian agency dealing with animal health and assignments relating to human health and the safety of the food chain.

Υγιεινή διατροφή

Deutsch

Aid Infodienst

The AID Infodienst website provides a wealth of information about consumer protection, nutrition and agriculture that can be used practically and is easy to understand. All information is elaborated on a scientific basis and with the assistance of external experts.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

The Deutsche Gesellschaft für Ernährung (German Nutrition Society) is a non-profit organisation that supports research into nutrition. It also ensures the quality of nutrition counselling and education in Germany and, based on scientific facts on nutrition, helps promote and maintain the health and fitness of the population.

Forum Ernährung Heute

The Forum Ernährung Heute (Nutrition Today) Provides information and recommendations on nutrition, physical activity and lifestyle.

English

Asian Food Information Centre

The Asian Food Information Centre provides a wealth of science-based information on nutrition, health and food safety for the Asia region.

British Nutrition Foundation

The British Nutrition Foundation is a scientific and educational charity that promotes the well-being of society through the impartial interpretation and effective dissemination of evidence-based nutritional knowledge and advice.

EUFIC's Coolfoodplanet Website for Kids (also in French)

The EUFIC Coolfoodplanet website focuses in particular on food-related information for children and teenagers and presents information in an accessible, entertaining and didactic way.

European Federation of Associations of Dietitians

The European Federation of Dietitians (EFAD) aims to promote the development of the dietetic profession, to develop dietetics on a scientific and professional level, to facilitate communication between national dietetic associations and other organisations, and to encourage a better nutrition situation for the population of the member countries of the Council of Europe.

Food Communications Information Service, University College Cork

The Food Communications Information Service (FCIS) was established by the University College of Cork and aims to liaise with 'food' interest groups including consumer groups, regulatory agencies, the food industry and the media.

Food Standards Agency (United Kingdom)

The Food Standards Agency is an independent government department set up to protect the public's health and consumer interests in relation to food in UK.

International Food Information Council

The International Food Information Council aims to communicate science-based information on food safety and nutrition to health and nutrition professionals, educators, journalists, government officials and others providing information to consumers.

Joint Health Claims Initiative

The Joint Health Claims Initiative offers pre-market advice and a Code of Practice for the food industry, enforcers and consumers, to ensure that health claims on food are both scientifically truthful and legally acceptable.

Español

Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria

The Latin American Food Information Council, CLIA, is a non-profit organisation that provides information about the food industry, including studies and investigations, and acts as intermediary between the scientific community and the media in food matters.

Información Consumidor

Información Consumidor (consumer information) is an initiative of the Spanish Food and Drink Industry Foundation and an online resource for news, regulation, science, documentation and consumer services information on food and health from farm to fork.

Saludalia (Alimentación y Adolescencia)

The Saludalia website provides services, advice, news and information on general nutrition and, in particular, on adolescent nutrition. It also gives recommendations in an easy and entertaining way on how to eat healthily and enjoy a healthy life.

Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación

This non-profit organisation is formed by professionals and other groups interested in food and nutrition science. Its website offers a wealth of resources on food and nutrition, and includes a contact list of professional nutritionists.

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria

The SENC (Spanish Society of Community Nutrition) website offers comprehensive information on nutrition and informs of news and events taking place within nutrition community worldwide.

Français

“Manger et Bouger”

The French Ministry for Health and Solidarities and the National Institute of Prevention and Education for Health (INPES) have a website dedicated to the National Program for Nutrition and Health (PNNS) and related communication campaigns, meant for general public and professional use.

CERIN - Centre de Recherche et d'Information Nutritionnelles

CERIN is a scientific, non-profit organisation that helps develop and communicate the relation between nutrition and health. In partnership with healthcare professionals and authorities, CERIN sets up research, training and information programmes to promote the benefits of well-balanced feeding behaviours.

Health & Food

Website with extensive and useful information and articles on food and a healthier lifestyle.

Insitut Français pour la Nutrition (also in English)

The objective of the 'Institut Français pour la Nutrition' (IFN - French Nutrition Institute) is to encourage dialogue between the scientific community and food industry professionals. The IFN brings together the food sector and researchers of the public sector, private organisations as well as the most important French food companies.

Italiano

Obesità (Portale italiano sull'obesità)

The Obesità (obesity) team of nutrition and psychology experts have created this portal dedicated to nutrition and lifestyle. Focusing on obesity, it provides science-based information on how to live a healthier and longer life.

Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare (food safety) provides useful information and practical recommendations on nutrition, food safety, and safe food handling and storage.

Nederlands

Nutrition Information Center

The Nutrition Information Center (NICE) gathers and disseminates, under the supervision of its scientific advisory panel, scientific and educational information about nutrition and health.

Voedingcentrum (National Nutrition Centre of the Netherlands)

The National Nutrition Centre of The Netherlands aims to stimulate and increase food quality awareness, to ensure safe and healthy eating.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ EUFIC
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληροφόρησης για τα Τρόφιμα (EUFIC) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει πληροφορίες βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια & την ποιότητα τροφίμων και την υγεία & τη διατροφή στα μέσα ενημέρωσης, τους επαγγελματίες υγείας και διατροφής, τους εκπαιδευτικούς και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν να καταλάβουν οι καταναλωτές.

Διαβάστε περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση αυτής της ιστοσελίδας 26/08/2016
Δείτε όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης