Μολυσματικές προσμείξεις

Μολυσματικές προσμείξεις

Μολυσματικές προσμείξεις είναι οι ουσίες που δεν έχουν προστεθεί σκόπιμα στα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές και ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Οι ουσίες αυτές μπορεί να είναι μικροβιολογικής ή χημικής προέλευσης και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα σε διάφορα στάδια της παραγωγής, της συσκευασίας, της μεταφοράς, της αποθήκευσης ή της προπαρασκευής τους. Οι παραγωγοί τροφίμων εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας προς αποφυγή της επιμόλυνσης κατά την παραγωγή των τροφίμων. Η ασφαλής διαχείριση των τροφίμων στο σπίτι και σε χώρους εστίασης είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για τη μείωση του κινδύνου επιμόλυνσης.


Chemical

View All.

Microbiological

View All.