Κίνδυνος και επικινδυνότητα (Πληροφοριακό γράφημα)

19 December 2016

An infographic to help you to understand the distinction between hazard and risk.


Correlation vs. causation (Infographic)

19 December 2016

Causation does not necessarily mean causation! This infographic you help you understand the difference.


Absolute vs. relative risk (Infographic)

19 December 2016

An infographic to help you to understand the difference between absolute risks and relative risks


Διαιτητικές Τιμές Αναφοράς – αναφορά για ποιόν

01 December 2016

Οι διαιτητικές τιμές αναφοράς (DRVs) είναι σημαντικές για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, τη δημιουργία νόμων για τη διατροφική επισήμανση και την αναγνώριση πληθυσμών σε κίνδυνο υπέρ- ή υποκατανάλωσης.